cendru logo back to mainpage เนื้อหาเว็บในหน้านี้ได้มีการปรับปรุงและย้ายไปที่ http://cendru.eng.cmu.ac.th/cmflood ข้อมูลในหน้านี้ถูกเก็บไว้เป็นกรุข้อมูลเท่านั้น
หน่วยวิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หน้าแรก ข่าว แผนที่เวปไซด์ ติดต่อ เข้าสู่ระบบ
  เกี่ยวกับโครงการฯ
    ความเป็นมาของโครงการฯ
    โครงสร้างของระบบการพยากรณ์
    รายละเอียดโครงการ
  สภาพแวดล้อมทั่วไป
    ลักษณะทั่วไปของพื้นที่ลุ่มน้ำ
    สถานีระบบโทรมาตร
    สถิติภูมิอากาศ
    ลักษณะทั่วไปพื้นที่เมืองเชียงใหม่
    สถานการณ์น้ำท่วมในอดีต
  การเตรียมรับสถานการณ์น้ำท่วม
    คู่มือรับสถานการณ์น้ำท่วม
    การป้องกันน้ำไหลเข้าบ้าน
    การวางพนังกั้นน้ำ,กระสอบทราย
    คู่มือการใช้กระสอบทราย
    ตำแหน่งที่วางกองทราย
    ตำแหน่งที่จอดรถ
    ตำแหน่งเครื่องสูบน้ำ
  การเตือนภัยน้ำท่วม
  ในเขตพื้นที่เมืองเชียงใหม่
    อินเตอร์เนต
    หอเตือนภัย
    บอร์ดไฟวิ่ง
    เครื่องมือวัดน้ำฝนและไซเรน
    รถกระจายข่าว
    วิทยุ
    หลักระดับน้ำท่วม
   สัญลักษณ์ของการเตือนภัย
   และแหล่งช่วยเหลือ
  แผนงานการป้องกันน้ำท่วม
  ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    แผนงานป้องกันของหน่วยงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดเชียงใหม่ (ปภ.)
    งานขุดขยายแม่น้ำปิงและต่อสะพาน
บริเวณสำนักงานตำรวจภูธรภาค 5
    งานแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
กรณีถนนขวางทางน้ำ
  การแก้ไขปัญหาการบุกรุกน้ำปิง
    จุดวิกฤติ
    การรื้อถอนที่ดำเนินการไปแล้ว
    การขุดลอกแม่น้ำปิง
  การบริหารจัดการน้ำท่วม
    มาตรการบริหารจัดการน้ำท่วม
    ข้อดีและข้อเสียของการใช้
มาตรการบริหารจัดการน้ำท่วม
  ข้อมูลทางกายภาพแม่น้ำปิง
    แปลนรูปตัดแม่น้ำปิง
    บริเวณตัวเมืองเชียงใหม่
    เส้นชั้นความสูงแม่น้ำปิง


Download
หนังสือคู่มือรับสถานการณ์น้ำท่วม
    หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    จังหวัดเชียงใหม่
    ป้องกันภัย (ปภ.) จ.เชียงใหม
    อุทกวิทยาฯภาคเหนือตอนบน
    อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
    ศูนย์ปฏิบัติการน้ำท่วมเชียงใหม่โครงการจัดทำระบบพยากรณ์ และเตือนภัยน้ำท่วมเขตเมืองเชียงใหม่

การพยากรณ์และเตือนภัยน้ำท่วมในเขตเมืองเชียงใหม่

หน่วยงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

         ระบบการพยากรณ์และเตือนภัยน้ำท่วมเป็นมาตรการบรรเทาความเสียหายจากภัยน้ำท่วม โดยสามารถใช้เตือนภัยน้ำท่วมล่วงหน้าให้กับพื้นที่เสี่ยงภัยเพื่อมีการจัดเตรียมรับมือภาวะน้ำท่วม ซึ่งสามารถลดความเสียหายได้เป็นอย่างมาก ซึ่งจากเหตุการณ์น้ำท่วมและระดับน้ำปิงมีระดับสูงล้นตลิ่งได้เกิดขึ้นหลายครั้งในรอบปีนี้ทำความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างมาก ซึ่งปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ความเสียหายรุนแรงคือ การไม่มีการเตือนภัยน้ำท่วมล่วงหน้าให้นานพอจะดำเนินการป้องกันได้ทัน เนื่องจากไม่สามารถพยากรณ์ระดับน้ำในแม่น้ำปิงที่จะเกิดล่วงหน้าอย่างแม่นยำ และขาดข้อมูลในการบ่งชี้ระดับน้ำที่จะเข้าท่วมในพื้นที่ รวมทั้งประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่มีความเข้าใจในการรับสถานการณ์น้ำท่วมดีพอ
         ดังนั้นการมีระบบเตือนภัยน้ำท่วมเพื่อพยากรณ์และเตือนภัยอย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำทำได้ล่วงหน้านานพอที่จะลดความเสียหายได้ จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนในขณะที่มาตรการป้องกันน้ำท่วมโดยใช้สิ่งก่อสร้างต้องใช้ระยะเวลาดำเนินการที่นานหลายปีอาจไม่ทันสำหรับภาวะน้ำท่วมที่จะเกิดในอนาคตอันใกล้
         มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งเป็นแหล่งรวมขององค์ความรู้และนักวิชาการที่มีเชี่ยวชาญ ได้บูรณาการกับหน่วยงานของภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำระบบพยากรณ์และเตือนภัยน้ำท่วมพื้นที่เขตเมืองเชียงใหม่อย่างครบถ้วนถูกหลักวิชาการ ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนและยุทธศาสตร์สำคัญได้รวดเร็วที่สุด


วัตถุประสงค์
         จัดทำระบบพยากรณ์และเตือนภัยน้ำท่วมพื้นที่เขตเมืองเชียงใหม่ ตามมาตรการเตือนภัยล่วงหน้าโดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


เป้าหมายการดำเนินงาน

1. จัดเก็บข้อมูลทางอุทกวิทยา ได้แก่
         - โครงการจัดทำแผนที่โดยใช้ภาพถ่ายระบบ Scanning LIDAR พื้นที่เขตเมืองเชียงใหม่
2.วิเคราะห์และพยากรณ์น้ำท่วม ได้แก่
         - โครงการพยากรณ์ระดับน้ำล่วงหน้า เพื่อเตือนภัยน้ำท่วมของแม่น้ำปิง เขตเมืองเชียงใหม่
3. การเตือนภัยและผจญน้ำท่วม ได้แก่
         - โครงการจัดทำคู่มือเตรียมรับสถานการณ์น้ำท่วมสำหรับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
         - โครงการจัดทำป้ายเตือนระดับน้ำท่วมพื้นที่เขตเมืองเชียงใหม่
         - โครงการจัดทำระบบแจ้งเตือนภัยพิบัติทางระบบสื่อสาร

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
         ในการจัดทำระบบพยากรณ์และเตือนภัยน้ำท่วมพื้นที่เขตเมืองเชียงใหม่ ได้บูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ กรมชลประทาน กรมอุตุนิยมวิทยา และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งมีศักยภาพครบถ้วนในทุกด้านโดยเฉพาะการมีบุคลากรและองค์ความรู้ที่มีคุณภาพจำนวนมากในด้านทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดยสามารถรองรับและตอบสนองความต้องการของชุมชนและหน่วยงานทุกภาคส่วนได้เป็นอย่างดี

หน่วยงานหลัก
         - ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
         - ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
         - ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
         - ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
         - สำนักชลประทานที่ 1กรมชลประทาน
         - ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ กรมอุตุนิยมวิทยา
         - สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่
         - สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่
         - เทศบาลนครเชียงใหม่
         - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


  หน่วยวิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-942010