cendru logo back to mainpage เนื้อหาเว็บในหน้านี้ได้มีการปรับปรุงและย้ายไปที่ http://cendru.eng.cmu.ac.th/cmflood ข้อมูลในหน้านี้ถูกเก็บไว้เป็นกรุข้อมูลเท่านั้น
หน่วยวิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หน้าแรก ข่าว แผนที่เวปไซด์ ติดต่อ เข้าสู่ระบบ
  เกี่ยวกับโครงการฯ
    ความเป็นมาของโครงการฯ
    โครงสร้างของระบบการพยากรณ์
    รายละเอียดโครงการ
  สภาพแวดล้อมทั่วไป
    ลักษณะทั่วไปของพื้นที่ลุ่มน้ำ
    สถานีระบบโทรมาตร
    สถิติภูมิอากาศ
    ลักษณะทั่วไปพื้นที่เมืองเชียงใหม่
    สถานการณ์น้ำท่วมในอดีต
  การเตรียมรับสถานการณ์น้ำท่วม
    คู่มือรับสถานการณ์น้ำท่วม
    การป้องกันน้ำไหลเข้าบ้าน
    การวางพนังกั้นน้ำ,กระสอบทราย
    คู่มือการใช้กระสอบทราย
    ตำแหน่งที่วางกองทราย
    ตำแหน่งที่จอดรถ
    ตำแหน่งเครื่องสูบน้ำ
  การเตือนภัยน้ำท่วม
  ในเขตพื้นที่เมืองเชียงใหม่
    อินเตอร์เนต
    หอเตือนภัย
    บอร์ดไฟวิ่ง
    เครื่องมือวัดน้ำฝนและไซเรน
    รถกระจายข่าว
    วิทยุ
    หลักระดับน้ำท่วม
   สัญลักษณ์ของการเตือนภัย
   และแหล่งช่วยเหลือ
  แผนงานการป้องกันน้ำท่วม
  ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    แผนงานป้องกันของหน่วยงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดเชียงใหม่ (ปภ.)
    งานขุดขยายแม่น้ำปิงและต่อสะพาน
บริเวณสำนักงานตำรวจภูธรภาค 5
    งานแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
กรณีถนนขวางทางน้ำ
  การแก้ไขปัญหาการบุกรุกน้ำปิง
    จุดวิกฤติ
    การรื้อถอนที่ดำเนินการไปแล้ว
    การขุดลอกแม่น้ำปิง
  การบริหารจัดการน้ำท่วม
    มาตรการบริหารจัดการน้ำท่วม
    ข้อดีและข้อเสียของการใช้
มาตรการบริหารจัดการน้ำท่วม
  ข้อมูลทางกายภาพแม่น้ำปิง
    แปลนรูปตัดแม่น้ำปิง
    บริเวณตัวเมืองเชียงใหม่
    เส้นชั้นความสูงแม่น้ำปิง


Download
หนังสือคู่มือรับสถานการณ์น้ำท่วม
    หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    จังหวัดเชียงใหม่
    ป้องกันภัย (ปภ.) จ.เชียงใหม
    อุทกวิทยาฯภาคเหนือตอนบน
    อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
    ศูนย์ปฏิบัติการน้ำท่วมเชียงใหม่โครงการจัดทำระบบพยากรณ์ และเตือนภัยน้ำท่วมเขตเมืองเชียงใหม่


รายละเอียดของแต่ละโครงการแสดงดังต่อไปนี้


โครงการจัดทำแผนที่ภาพถ่ายระบบ Scanning LIDAR เพื่อเป็นฐานข้อมูลน้ำท่วม

        ในปัจจุบันข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ LIDAR ซึ่งเป็นการรับสัญญาณข้อมูลแบบ Scanning สามารถสร้างเป็นแบบจำลองของภูมิประเทศสามมิติได้อย่างถูกต้อง ข้อมูลของ LIDAR จึงถูกนำมาใช้สร้างแบบจำลองน้ำท่วมเพื่อติดตามพื้นที่ถูกน้ำท่วมและสร้างภูมิประเทศสามมิติได้ ทำให้ทราบถึงพื้นที่ที่ควรป้องกันและแยกแยะพื้นที่ตามความรุนแรงของน้ำท่วม นอกจากนี้ LIDAR ยังสามารถทะลุผ่านพุ่มไม้มาถึงผิวดินได้ทำให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องมากขึ้น
วัตถุประสงค์ของโครงการนี้ประกอบด้วยการจัดทำแผนที่ระบบ 3D ของเมืองเชียงใหม่ แผนที่พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม แผนที่การใช้ที่ดิน แผนที่ภูมิประเทศมาตราส่วนรายละเอียดสูง และแผนที่ภาพตัดขวางของแม่น้ำปิง โดยผลที่ได้รับจัดทำฐานเป็นข้อมูลระบบ GIS ใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนงานเตือนภัยน้ำท่วมและการออกแบบโครงสร้างป้องกันน้ำท่วมได้เป็นอย่างดี

โครงการพยากรณ์ระดับน้ำท่วมของแม่น้ำปิงล่วงหน้า

        การพยากรณ์ระดับน้ำเป็นมาตรการการป้องกันน้ำท่วมแบบไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง ซึ่งสภาพน้ำท่วมเป็นกระบวนการทางอุทกวิทยาและชลศาสตร์ในลุ่มน้ำที่ซับซ้อนยากต่อการพยากรณ์ ยกเว้นจะใช้แบบจำลองที่คิดทันกระบวนการที่ซับช้อน โดยแบบจำลองที่ใช้ทำนายระดับน้ำท่วมในแม่น้ำปิงมี 2 แบบได้แก่ แบบจำลองซัพพอร์ตแวกเตอร์แมทชีน (Support Vector Machine) และแบบจำลองระบบโครงข่ายประสาทเทียมชนิดแพร่กลับ (Back-Propagation Neural Network) ซึ่งเป็นแบบจำลองที่มีความทันสมัยและประสิทธิภาพสูงในการพยากรณ์ระดับน้ำล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ โดยใช้ข้อมูลฝนจากสถานีวัดน้ำฝนและข้อมูลน้ำท่าจากสถานีวัดน้ำท่าหลายสถานีในลุ่มน้ำรวมทั้งข้อมูลระบบโทรมาตรของกรมชลประทาน
แบบจำลองข้างต้นสามารถนำมาประยุกต์ใช้สำหรับพยากรณ์ระดับน้ำและปริมาณน้ำรายชั่วโมงในแม่น้ำปิงได้ล่วงหน้าหลายชั่วโมง (ในเบื้องต้นคาดว่าไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง) ตลอดระยะเวลาน้ำหลาก ที่สถานี P1 สะพานนวรัฐ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำคัญในการเตือนภัยน้ำท่วมอย่างทันท่วงที ดังนั้นการใช้แบบจำลองที่เหมาะสมมาใช้เพื่อการพยากรณ์น้ำท่วมอย่างแม่นยำและทำได้ล่วงหน้านานพอที่จะลดความเสียหายได้ จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนในขณะที่มาตรการป้องกันน้ำท่วมโดยใช้สิ่งก่อสร้างต้องใช้ระยะเวลาดำเนินการที่นานหลายปีอาจไม่ทันสำหรับภาวะน้ำท่วมที่จะเกิดในอนาคตอันใกล้
        หลังจากพยากรณ์ระดับน้ำและปริมาณน้ำล่วงหน้าในแม่น้ำปิงจากแบบจำลองแล้ว จึงนำข้อมูลบรรจุเพิ่มลงไปในฐานข้อมูลเวปไซด์เพื่อใช้เผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ทและสื่ออื่นๆ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนได้รับทราบสภาวะน้ำท่วมที่จะเกิดได้ก่อนล่วงหน้า โดยมีการปรับปรุงข้อมูลล่าสุดตลอดเวลาในช่วงน้ำหลาก ส่วนรูปแบบของการนำเสนอจะแสดงเป็นรูปแผนที่ลุ่มน้ำและมีรูปกราฟแสดงระดับน้ำล่วงหน้าเทียบกับเวลาที่สถานีต่างๆ ซึ่งจะทำให้ทราบค่าระดับน้ำและระยะเวลาที่น้ำจะท่วมเพื่อเป็นข้อมูลในล่วงหน้าการวางแผนป้องกันและบรรเทาความเสียหายได้อย่างเป็นระบบ

โครงการจัดทำคู่มือเตรียมรับสถานการณ์น้ำท่วม

        การทำคู่มือเตรียมรับสถานการณ์น้ำท่วมเป็นแนวทางและข้อมูลในการปฏิบัติตัวของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการรับภาวะน้ำท่วม ภายในเล่มจะมีวิธีการใช้ชีวิตประจำวัน วิธีการป้องกันน้ำเข้าที่พักอาศัย การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า การขอความช่วยเหลือและวิธีการรับทราบข้อมูลด้านการแจ้งเตือนภัยจากภาครัฐทางสื่อต่างๆ รวมทั้งวิธีการได้รู้ถึงระดับน้ำที่จะท่วมจากป้ายเตือนระดับน้ำท่วมในพื้นที่เขตเมืองเทียบกับระดับน้ำที่สถานี P1 โดยแสดงเป็นรูปภาพประกอบให้ทำความเข้าใจได้ง่าย นอกจากนี้ในคู่มือยังแสดงวิธีการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย การผจญน้ำท่วมและการกอบกู้บูรณะพื้นที่น้ำท่วมสำหรับหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นระบบและถูกต้องตามหลักวิชาการ

โครงการจัดทำป้ายเตือนระดับน้ำท่วมในพื้นที่เขตเมือง

         ป้ายเตือนระดับน้ำท่วมในพื้นที่เขตเมืองเชียงใหม่เป็นป้ายที่แสดงค่าระดับน้ำที่จะท่วมแต่ละพื้นที่ซึ่งป้ายติดตั้ง ซึ่งจะทำการติดตั้งกระจายทั่วพื้นที่เคยเกิดน้ำท่วมทั้ง 7 โซนไม่น้อยกว่า 100 ป้ายในเขตพื้นที่เขตเมืองเชียงใหม่ ได้แก่ แขวงกาวิละ แขวงช้างคลาน หนองหอย เป็นต้น โดยในแผ่นป้ายเขียนบอกระดับน้ำที่น้ำจะเข้าท่วมบนพื้นผิวโดยเปรียบเทียบกับค่าระดับน้ำที่สถานีอ้างอิง

โครงการจัดทำระบบแจ้งเตือนภัยพิบัติทางระบบสื่อสาร

        การจัดทำบอร์ดไฟวิ่งแจ้งเตือนภัยพิบัติเป็นการเผยแพร่ความรู้และข้อมูลด้านการเตือนภัยน้ำท่วมและภัยพิบัติอื่นๆสู่ชุมชน โดยติดตั้งในตำแหน่งสำคัญที่มีการสัญจรมากและเห็นได้ชัด ได้แก่ เทศบาลนครเชียงใหม่ โรงเรียนมงค์ฟอร์ด ถนนเจริญประเทศ เป็นต้น โดยใช้แสดงและรับข้อมูลข่าวสารการพยากรณ์และเตือนภัยน้ำท่วมจากห้องปฏิบัติการเตือนภัยของหน่วยงานหลักของภาครัฐ รวมทั้งจัดทำระบบการแจ้งเตือนทางอินเตอร์เน็ท วิทยุโทรทัศน์ และสื่ออื่นๆ

  หน่วยวิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-942010