cendru logo back to mainpage เนื้อหาเว็บในหน้านี้ได้มีการปรับปรุงและย้ายไปที่ http://cendru.eng.cmu.ac.th/cmflood ข้อมูลในหน้านี้ถูกเก็บไว้เป็นกรุข้อมูลเท่านั้น
หน่วยวิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หน้าแรก ข่าว แผนที่เวปไซด์ ติดต่อ เข้าสู่ระบบ
  เกี่ยวกับโครงการฯ
    ความเป็นมาของโครงการฯ
    โครงสร้างของระบบการพยากรณ์
    รายละเอียดโครงการ
  สภาพแวดล้อมทั่วไป
    ลักษณะทั่วไปของพื้นที่ลุ่มน้ำ
    สถานีระบบโทรมาตร
    สถิติภูมิอากาศ
    ลักษณะทั่วไปพื้นที่เมืองเชียงใหม่
    สถานการณ์น้ำท่วมในอดีต
  การเตรียมรับสถานการณ์น้ำท่วม
    คู่มือรับสถานการณ์น้ำท่วม
    การป้องกันน้ำไหลเข้าบ้าน
    การวางพนังกั้นน้ำ,กระสอบทราย
    คู่มือการใช้กระสอบทราย
    ตำแหน่งที่วางกองทราย
    ตำแหน่งที่จอดรถ
    ตำแหน่งเครื่องสูบน้ำ
  การเตือนภัยน้ำท่วม
  ในเขตพื้นที่เมืองเชียงใหม่
    อินเตอร์เนต
    หอเตือนภัย
    บอร์ดไฟวิ่ง
    เครื่องมือวัดน้ำฝนและไซเรน
    รถกระจายข่าว
    วิทยุ
    หลักระดับน้ำท่วม
   สัญลักษณ์ของการเตือนภัย
   และแหล่งช่วยเหลือ
  แผนงานการป้องกันน้ำท่วม
  ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    แผนงานป้องกันของหน่วยงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดเชียงใหม่ (ปภ.)
    งานขุดขยายแม่น้ำปิงและต่อสะพาน
บริเวณสำนักงานตำรวจภูธรภาค 5
    งานแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
กรณีถนนขวางทางน้ำ
  การแก้ไขปัญหาการบุกรุกน้ำปิง
    จุดวิกฤติ
    การรื้อถอนที่ดำเนินการไปแล้ว
    การขุดลอกแม่น้ำปิง
  การบริหารจัดการน้ำท่วม
    มาตรการบริหารจัดการน้ำท่วม
    ข้อดีและข้อเสียของการใช้
มาตรการบริหารจัดการน้ำท่วม
  ข้อมูลทางกายภาพแม่น้ำปิง
    แปลนรูปตัดแม่น้ำปิง
    บริเวณตัวเมืองเชียงใหม่
    เส้นชั้นความสูงแม่น้ำปิง


Download
หนังสือคู่มือรับสถานการณ์น้ำท่วม
    หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    จังหวัดเชียงใหม่
    ป้องกันภัย (ปภ.) จ.เชียงใหม
    อุทกวิทยาฯภาคเหนือตอนบน
    อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
    ศูนย์ปฏิบัติการน้ำท่วมเชียงใหม่

สถานีวัดน้ำระบบโทรมาตรในลุ่มน้ำปิงตอนบน

        การติดตั้งระบบโทรมาตร เป็นการสร้างมาตรการเสริมเพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการตรวจวัดและรับส่งข้อมูลอุทกวิทยาเป็นแบบ Online System หรือ Real Time Collection สำหรับนำข้อมูลช่วยเสริมการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำ อ่างเก็บน้ำ เพราะได้รับข้อมูลทันต่อเหตุการณ์ตลอดเวลา และสามารถนำมาประเมินแนวโน้มของสถานการณ์ได้ล่วงหน้า ที่เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจดำเนินการในการจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด

    ในปี 2548 กรมชลประทานได้ทำการติดตั้งระบบโทรมาตรตอนบน ในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนบน ประกอบด้วยสถานีดังต่อไปนี้

        1. สถานี UP.01 บ้านเกาะ อ.เชียงดาว (เดิมคือสถานี P.20) ทำการตรวจวัดปริมาณน้ำฝน และระดับน้ำแบบทุ่นลอย(Float Gauge)

        2. สถานี UP.02 ฝายแม่แตง ทำการตรวจวัดปริมาณน้ำฝน และระดับน้ำแบบทุ่นลอย (Float Gauge) ด้านเหนือฝายและด้านคลองส่งน้ำ

        3. สถานี UP.03 บ้านช่อแล อ.แม่แตง (สถานี P.75) ทำการตรวจวัดระดับน้ำแบบทุ่นลอย

        4. สถานี UP.04 บ้านแม่แต อ.สันทราย (สถานี P.67) ทำการตรวจวัดปริมาณน้ำฝน และระดับน้ำแบบ Bubble Gauge

        5. สถานี UP.05 อ.แม่ริม (สถานี P.21) ทำการตรวจวัดปริมาณน้ำฝนและระดับน้ำแบบทุ่นลอย

        6. สถานี UP.06 สะพานนวรัตน์ (สถานี P.1) ตรวจวัดปริมาณน้ำฝน และระดับน้ำแบบทุ่นลอย

        7. สถานี UP.07 บ้านโป่ง อ.สารภี (สถานี P.81) ทำการตรวจวัดปริมาณน้ำฝนและระดับน้ำแบบทุ่นลอย (Float Gauge)

        8. สถานี UP.08 สันกำแพง (สถานี P.86) ทำการตรวจวัดปริมาณน้ำฝนและระดับน้ำแบบทุ่นลอย (Float Gauge)

        9. สถานี UP.09 จ.ลำพูน (สถานี P.5) ทำการตรวจวัดปริมาณน้ำฝน และระดับน้ำแบบทุ่นลอย

        10. สถานี UP.10 ฝายหนองสลีก ทำการตรวจวัดปริมาณน้ำฝน และระดับน้ำแบบทุ่นลอย (Float Gauge)

        11. สถานี UP.11 เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ทำการตรวจวัดปริมาณน้ำฝนและระดับน้ำแบบทุ่นลอย

        12. สถานี UP.12 เขื่อนแม่กวงอุดมธารา เชื่อมต่อกับระบบโทรมาตรเดิมในเขื่อนเพื่อรับข้อมูล ปริมาณน้ำฝนระดับน้ำเหนือเขื่อน ปริมาตรน้ำในเขื่อน
        และอัตราการไหลของน้ำ

        13. สถานีหลัก (MS)รวบรวมข้อมูลที่ตรวจวัด ตรวจสอบสถานะ การทำงานของสถานีสนาม


รูปที่ 2-1 แผนที่สถานีวัดน้ำในลุ่มน้ำปิงตอนบน


รูปที่ 2-2 แผนที่ลุ่มน้ำปิงตอนบนที่มีสถานีระบบโทรมาตรของกรมชลประทาน


รูปที่ 2-3 แผนผังสถานีระบบโทรมาตรของกรมชลประทาน


รูปที่ 2-4 แสดงพื้นที่ย่อยของโครงข่าย


  หน่วยวิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-942010