cendru logo back to mainpage เนื้อหาเว็บในหน้านี้ได้มีการปรับปรุงและย้ายไปที่ http://cendru.eng.cmu.ac.th/cmflood ข้อมูลในหน้านี้ถูกเก็บไว้เป็นกรุข้อมูลเท่านั้น
หน่วยวิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หน้าแรก ข่าว แผนที่เวปไซด์ ติดต่อ เข้าสู่ระบบ
  เกี่ยวกับโครงการฯ
    ความเป็นมาของโครงการฯ
    โครงสร้างของระบบการพยากรณ์
    รายละเอียดโครงการ
  สภาพแวดล้อมทั่วไป
    ลักษณะทั่วไปของพื้นที่ลุ่มน้ำ
    สถานีระบบโทรมาตร
    สถิติภูมิอากาศ
    ลักษณะทั่วไปพื้นที่เมืองเชียงใหม่
    สถานการณ์น้ำท่วมในอดีต
  การเตรียมรับสถานการณ์น้ำท่วม
    คู่มือรับสถานการณ์น้ำท่วม
    การป้องกันน้ำไหลเข้าบ้าน
    การวางพนังกั้นน้ำ,กระสอบทราย
    คู่มือการใช้กระสอบทราย
    ตำแหน่งที่วางกองทราย
    ตำแหน่งที่จอดรถ
    ตำแหน่งเครื่องสูบน้ำ
  การเตือนภัยน้ำท่วม
  ในเขตพื้นที่เมืองเชียงใหม่
    อินเตอร์เนต
    หอเตือนภัย
    บอร์ดไฟวิ่ง
    เครื่องมือวัดน้ำฝนและไซเรน
    รถกระจายข่าว
    วิทยุ
    หลักระดับน้ำท่วม
   สัญลักษณ์ของการเตือนภัย
   และแหล่งช่วยเหลือ
  แผนงานการป้องกันน้ำท่วม
  ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    แผนงานป้องกันของหน่วยงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดเชียงใหม่ (ปภ.)
    งานขุดขยายแม่น้ำปิงและต่อสะพาน
บริเวณสำนักงานตำรวจภูธรภาค 5
    งานแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
กรณีถนนขวางทางน้ำ
  การแก้ไขปัญหาการบุกรุกน้ำปิง
    จุดวิกฤติ
    การรื้อถอนที่ดำเนินการไปแล้ว
    การขุดลอกแม่น้ำปิง
  การบริหารจัดการน้ำท่วม
    มาตรการบริหารจัดการน้ำท่วม
    ข้อดีและข้อเสียของการใช้
มาตรการบริหารจัดการน้ำท่วม
  ข้อมูลทางกายภาพแม่น้ำปิง
    แปลนรูปตัดแม่น้ำปิง
    บริเวณตัวเมืองเชียงใหม่
    เส้นชั้นความสูงแม่น้ำปิง


Download
หนังสือคู่มือรับสถานการณ์น้ำท่วม
    หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    จังหวัดเชียงใหม่
    ป้องกันภัย (ปภ.) จ.เชียงใหม
    อุทกวิทยาฯภาคเหนือตอนบน
    อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
    ศูนย์ปฏิบัติการน้ำท่วมเชียงใหม่

ตำแหน่งที่วางกองทราย
ในการรับสถานการณ์น้ำท่วมเขตเมืองเชียงใหม่

         ผลที่ได้จากการประมวลข้อมูลภาคสนามและความต้องการของชุมชนและหน่วยงาน ในสถานการณ์น้ำท่วมเขตเมืองเชียงใหม่ จากการสำรวจข้อมูลภาคสนามและการรับฟังการมีส่วนร่วมของผู้ที่ได้ผลกระทบจากภาวะน้ำท่วมใหญ่ในปี พ.ศ. 2548 และ 2549 ครอบคลุมพื้นที่น้ำท่วมในเขตเมืองเชียงใหม่  พบว่าการเตรียมรับสถานการณ์น้ำท่วมอย่างเป็นระบบที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่อยากให้มีมากที่สุด ประชาชนต้องการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การเตรียมป้องกันน้ำทะลักเข้าท่วมอาคารบ้านเรือน โดยการใช้กระสอบทรายนั้นมักประสบปัญหาการวางกองทรายที่ไม่มีการกระจายทั่วถึงทำให้การเข้าไปเอาทรายไม่มีความสะดวก บางที่อยู่ไกลจากชุมชนมาก
         จากปัญหาดังกล่าวจึงได้ทำการกำหนดตำแหน่งที่วางกองทรายเพื่อใช้ในการรับสถานการณ์น้ำท่วมเอาไว้ในโครงการพยากรณ์และเตือนภัยน้ำท่วมเขตเมืองเชียงใหม่ เพื่อให้การวางแผน การป้องกันปัญหาน้ำท่วมเป็นไปอย่างสมบูรณ์ ดังแสดงในตาราง และรูปแสดงตำแหน่งที่วางกองทราย    


ตารางแสดงข้อมูลตำแหน่งสถานที่วางกองทรายในเขตเมืองเชียงใหม่เพื่อใช้ในการรับสถานการณ์น้ำท่วม

หมายเลข

ตำแหน่งวางกองทราย

พิกัด

E

N

S.1

สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ ข้างลานจอดรถ

498935

2078930

S.2

สนาม รร.ปรินส์รอยเยลส์วิทยาลัย ถ.บำรุงราษฎร

500710

2078637

S.3

คริสตจักร ถ.เจริญราษฎร์

 

 

S.4

ลานจอดรถสถานีรถไฟ ถ.เจริญเมือง

501750

2077070

S.5

ลานจอดรถริมปิงซุปเปอร์มาเก็ต ถ.โอสถาพันธ์       

500568

2076912

S.6

ลานจอดรถตลาดอนุสาร ถ.เจริญประเทศ

500285

2076787

S.7

สำนักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ถ.เจริญประเทศ

500473

2076340

S.8

ลานจอดรถวัดเมืองกาย ถ.ราษฎร์อุทิศ

501241

2075831

S.9

หน้าวัดหัวฝาย ถ.ประชาสัมพันธ์

499336

2075760

S.10

สนามโรงเรียนมงฟอร์ต(แผนกประถม) ถ.เจริญประเทศ

500117

2075715

S.11

สุสานบ้านเด่น

500673

2075326

S.12

เชียงใหม่แลนด์

499847

2075252

S.13

วัดเมืองสาตรหลวง ถ.เมืองสาตร

501256

2074934

S.14

สถานีตำรวจภูธรภาค 5

499915

2074227

S.15

การเคหะ ซอย 3

500934

2074292รูปแสดงแผนผังตำแหน่งที่วางกองทรายในการรับสถานการณ์น้ำท่วม
สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ ข้างลานจอดรถ สนาม รร.ปรินส์รอยเยลส์วิทยาลัย ถ.บำรุงราษฎร คริสตจักร ถ.เจริญราษฎร์ ลานจอดรถสถานีรถไฟ ถ.เจริญเมือง ลานจอดรถริมปิงซุปเปอร์มาเก็ต ถ.โอสถาพันธ์ ลานจอดรถตลาดอนุสาร ถ.เจริญประเทศ สำนักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ถ.เจริญประเทศ ลานจอดรถวัดเมืองกาย ถ.ราษฎร์อุทิศ หน้าวัดหัวฝาย ถ.ประชาสัมพันธ์ สนามโรงเรียนมงฟอร์ต(แผนกประถม) ถ.เจริญประเทศ สุสานบ้านเด่น เชียงใหม่แลนด์ วัดเมืองสาตรหลวง ถ.เมืองสาตร สถานีตำรวจภูธรภาค 5 การเคหะ ซอย 3


สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ ข้างลานจอดรถ


สนาม รร.ปรินส์รอยเยลส์วิทยาลัย ถ.บำรุงราษฎร


คริสตจักร ถ.เจริญราษฎร์ ลานจอดรถริมปิงซุปเปอร์มาเก็ต ถ.โอสถาพันธ์ ลานจอดรถตลาดอนุสาร ถ.เจริญประเทศ สำนักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ถ.เจริญประเทศ


ลานจอดรถสถานีรถไฟ ถ.เจริญเมือง


หน้าวัดหัวฝาย ถ.ประชาสัมพันธ์ สนามโรงเรียนมงฟอร์ต(แผนกประถม) ถ.เจริญประเทศ เชียงใหม่แลนด์ วัดเมืองสาตรหลวง ถ.เมืองสาตร สถานีตำรวจภูธรภาค 5


ลานจอดรถวัดเมืองกาย ถ.ราษฎร์อุทิศ สุสานบ้านเด่น การเคหะ ซอย 3

  หน่วยวิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-942010