cendru logo back to mainpage เนื้อหาเว็บในหน้านี้ได้มีการปรับปรุงและย้ายไปที่ http://cendru.eng.cmu.ac.th/cmflood ข้อมูลในหน้านี้ถูกเก็บไว้เป็นกรุข้อมูลเท่านั้น
หน่วยวิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หน้าแรก ข่าว แผนที่เวปไซด์ ติดต่อ เข้าสู่ระบบ
  เกี่ยวกับโครงการฯ
    ความเป็นมาของโครงการฯ
    โครงสร้างของระบบการพยากรณ์
    รายละเอียดโครงการ
  สภาพแวดล้อมทั่วไป
    ลักษณะทั่วไปของพื้นที่ลุ่มน้ำ
    สถานีระบบโทรมาตร
    สถิติภูมิอากาศ
    ลักษณะทั่วไปพื้นที่เมืองเชียงใหม่
    สถานการณ์น้ำท่วมในอดีต
  การเตรียมรับสถานการณ์น้ำท่วม
    คู่มือรับสถานการณ์น้ำท่วม
    การป้องกันน้ำไหลเข้าบ้าน
    การวางพนังกั้นน้ำ,กระสอบทราย
    คู่มือการใช้กระสอบทราย
    ตำแหน่งที่วางกองทราย
    ตำแหน่งที่จอดรถ
    ตำแหน่งเครื่องสูบน้ำ
  การเตือนภัยน้ำท่วม
  ในเขตพื้นที่เมืองเชียงใหม่
    อินเตอร์เนต
    หอเตือนภัย
    บอร์ดไฟวิ่ง
    เครื่องมือวัดน้ำฝนและไซเรน
    รถกระจายข่าว
    วิทยุ
    หลักระดับน้ำท่วม
   สัญลักษณ์ของการเตือนภัย
   และแหล่งช่วยเหลือ
  แผนงานการป้องกันน้ำท่วม
  ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    แผนงานป้องกันของหน่วยงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดเชียงใหม่ (ปภ.)
    งานขุดขยายแม่น้ำปิงและต่อสะพาน
บริเวณสำนักงานตำรวจภูธรภาค 5
    งานแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
กรณีถนนขวางทางน้ำ
  การแก้ไขปัญหาการบุกรุกน้ำปิง
    จุดวิกฤติ
    การรื้อถอนที่ดำเนินการไปแล้ว
    การขุดลอกแม่น้ำปิง
  การบริหารจัดการน้ำท่วม
    มาตรการบริหารจัดการน้ำท่วม
    ข้อดีและข้อเสียของการใช้
มาตรการบริหารจัดการน้ำท่วม
  ข้อมูลทางกายภาพแม่น้ำปิง
    แปลนรูปตัดแม่น้ำปิง
    บริเวณตัวเมืองเชียงใหม่
    เส้นชั้นความสูงแม่น้ำปิง


Download
หนังสือคู่มือรับสถานการณ์น้ำท่วม
    หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    จังหวัดเชียงใหม่
    ป้องกันภัย (ปภ.) จ.เชียงใหม
    อุทกวิทยาฯภาคเหนือตอนบน
    อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
    ศูนย์ปฏิบัติการน้ำท่วมเชียงใหม่


ตำแหน่งของที่จอดรถ
ในการรับสถานการณ์น้ำท่วมเขตเมืองเชียงใหม่


        จากการสำรวจข้อมูลภาคสนามและการรับฟังการมีส่วนร่วมของผู้ที่ได้ผลกระทบจากภาวะน้ำท่วมใหญ่ในปี พ.ศ. 2548 และ 2549 ครอบคลุมพื้นที่น้ำท่วมในเขตเมืองเชียงใหม่  พบว่าการเตรียมรับสถานการณ์น้ำท่วมอย่างเป็นระบบที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่อยากให้มีมากที่สุด ประชาชนต้องการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยเฉพาะรถยนต์มักได้รับความเสียหายเนื่องจากไม่มีที่จอดรถในพื้นที่น้ำท่วมไม่ถึง จึงมักนำไปจอดไว้ตามถนน สะพาน ทำให้การจราจรติดขัดเป็นอย่าง
        จากปัญหาดังกล่าวจึงได้ทำการกำหนดตำแหน่งที่จอดรถเพื่อใช้ในการรับสถานการณ์น้ำท่วมเอาไว้ในโครงการพยากรณ์และเตือนภัยน้ำท่วมเขตเมืองเชียงใหม่ เพื่อให้การวางแผน การป้องกันปัญหาน้ำท่วมเป็นไปอย่างสมบูรณ์ ดังแสดงในตาราง และรูปแสดงแผนผังแสดง  

ตำแหน่งที่จอดรถ 

ตารางแสดงตำแหน่งสถานที่สำหรับจอดรถในเขตเมืองเชียงใหม่เพื่อใช้ในการรับสถานการณ์น้ำท่วม

หมายเลข

ที่ตั้งที่จอดรถเมื่อเกิดภาวะน้ำท่วมใหญ่

พิกัด

E

N

CP.1

สนามกีฬากลาง 700 ปี

496148

2083096

CP.2

ลานจอดรถสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม

495189

2079532

CP.3

ลานจอดรถบริเวณอาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม

495112

2078756


สนามกีฬา 700 ปี เชียงใหม่ ลานจอดรถสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


รูปแสดงแผนผังตำแหน่งที่จอดรถในการรับสถานการณ์น้ำท่วม


รูปแสดงแผนผังตำแหน่งที่จอดรถ สนามกีฬา 700 ปี
รูปแสดงแผนผังตำแหน่งที่จอดรถ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รูปแสดงแผนผังตำแหน่งที่จอดรถ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่

  หน่วยวิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-942010