cendru logo back to mainpage เนื้อหาเว็บในหน้านี้ได้มีการปรับปรุงและย้ายไปที่ http://cendru.eng.cmu.ac.th/cmflood ข้อมูลในหน้านี้ถูกเก็บไว้เป็นกรุข้อมูลเท่านั้น
หน่วยวิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หน้าแรก ข่าว แผนที่เวปไซด์ ติดต่อ เข้าสู่ระบบ
  เกี่ยวกับโครงการฯ
    ความเป็นมาของโครงการฯ
    โครงสร้างของระบบการพยากรณ์
    รายละเอียดโครงการ
  สภาพแวดล้อมทั่วไป
    ลักษณะทั่วไปของพื้นที่ลุ่มน้ำ
    สถานีระบบโทรมาตร
    สถิติภูมิอากาศ
    ลักษณะทั่วไปพื้นที่เมืองเชียงใหม่
    สถานการณ์น้ำท่วมในอดีต
  การเตรียมรับสถานการณ์น้ำท่วม
    คู่มือรับสถานการณ์น้ำท่วม
    การป้องกันน้ำไหลเข้าบ้าน
    การวางพนังกั้นน้ำ,กระสอบทราย
    คู่มือการใช้กระสอบทราย
    ตำแหน่งที่วางกองทราย
    ตำแหน่งที่จอดรถ
    ตำแหน่งเครื่องสูบน้ำ
  การเตือนภัยน้ำท่วม
  ในเขตพื้นที่เมืองเชียงใหม่
    อินเตอร์เนต
    หอเตือนภัย
    บอร์ดไฟวิ่ง
    เครื่องมือวัดน้ำฝนและไซเรน
    รถกระจายข่าว
    วิทยุ
    หลักระดับน้ำท่วม
   สัญลักษณ์ของการเตือนภัย
   และแหล่งช่วยเหลือ
  แผนงานการป้องกันน้ำท่วม
  ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    แผนงานป้องกันของหน่วยงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดเชียงใหม่ (ปภ.)
    งานขุดขยายแม่น้ำปิงและต่อสะพาน
บริเวณสำนักงานตำรวจภูธรภาค 5
    งานแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
กรณีถนนขวางทางน้ำ
  การแก้ไขปัญหาการบุกรุกน้ำปิง
    จุดวิกฤติ
    การรื้อถอนที่ดำเนินการไปแล้ว
    การขุดลอกแม่น้ำปิง
  การบริหารจัดการน้ำท่วม
    มาตรการบริหารจัดการน้ำท่วม
    ข้อดีและข้อเสียของการใช้
มาตรการบริหารจัดการน้ำท่วม
  ข้อมูลทางกายภาพแม่น้ำปิง
    แปลนรูปตัดแม่น้ำปิง
    บริเวณตัวเมืองเชียงใหม่
    เส้นชั้นความสูงแม่น้ำปิง


Download
หนังสือคู่มือรับสถานการณ์น้ำท่วม
    หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    จังหวัดเชียงใหม่
    ป้องกันภัย (ปภ.) จ.เชียงใหม
    อุทกวิทยาฯภาคเหนือตอนบน
    อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
    ศูนย์ปฏิบัติการน้ำท่วมเชียงใหม่

 

เครื่องสูบน้ำเพื่อเฝ้าระวังในพื้นที่เสี่ยงภัยเขตเมืองเชียงใหม่


        ชลประทานเชียงใหม่ สำนักชลประทานที่ 1ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ ทำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำในเขตเมืองเชียงใหม่ 40 เครื่อง เพื่อเตรียมรับสถานการณ์น้ำท่วม ตามแผนการป้องกันและแก้ไขน้ำท่วมเชียงใหม่ทั้งระบบ
     
หมายเหตุ : ดูรูปจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ได้ที่สัญลักษณ์หมายเลขในรูปแผนที่
โรงเรียนมงฟอร์ตมัธยม บ้านใหม่พัฒนา โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย บ้านต้นขามจุดที่ 2 บ้านต้นขามจุดที่ 1 หนองประธีป (เจริญเมืองซอย 5) ชุมชนหนองป่าครั่ง หลังตำหนักทรงงานฯ ทุ่งโฮเต็ล ชุมชนถนนมนตรี (หลังโอตี่) กองบังคับการตำรวจภูธรภาค 5 ชุมชนหนองหอย ริมปิงซุปเปอร์สโตร์ ศรีปิงเมือง หมู่บ้านธนาดล กองทุนหมู่บ้านป่าพร้าวนอก ถ.ป่าพร้าว 3 ไนท์บาร์ซาร์ แยกแสงตะวัน วัดชัยมงคล ซอยข้างวัดชัยมงคล โรงเรียนเรยีนา หน้าโรงเรียนมงฟอร์ตประถม ข้างห้างสรรพสินค้า ข้างโรงงานสุรากรมสรรพสารมิตร ใต้สะพานตำรวจภูธรภาค 5

ตำแหน่งที่ตั้ง เครื่องสูบน้ำตัวอย่าง รูปเครื่องสูบน้ำในพื้นที่เขตเมืองเชียงใหม่

     1) เขตเมืองเชียงใหม่พื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำปิง (แขวงเม็งราย)


หมายเหตุ : ดูรูปเครื่องสูบน้ำและตำแหน่งที่ติดตั้ง ได้ที่หมายเลขประจำตำแหน่ง
หมายเลขเครื่องสูบน้ำ สถานที่ จำนวน
เครื่องสูบน้ำ
พิกัด (UTM)
E N
R01-1 , R01-2 ไนท์บาร์ซาร์ แยกแสงตะวัน 2 499946 2076619
R02 ซอยข้างวัดชัยมงคล 1 500472 2076573
R03 วัดชัยมงคล 1 500429 2076553
R04 โรงเรียนเรยีนา 3 500421 2076094
R05 หน้าโรงเรียนมงฟอร์ตประถม 1 499983 2075690
R06 ข้างห้างสรรพสินค้า 2 - -
R07 ข้างโรงงานสุรากรมสรรพสารมิตร 2 500201 2074713
R08 ใต้สะพานตำรวจภูธรภาค 5 3 - -
R09 ถ.ป่าพร้าว 3 2 499774 2074459
R10 กองทุนหมู่บ้านป่าพร้าวนอก 1 499819 2074525
R11 หมู่บ้านธนาดล 1 - -
R12 ศรีปิงเมือง 1 - -

     2) เขตเมืองเชียงใหม่พื้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำปิง (แขวงกาวิละ)


หมายเหตุ : ดูรูปเครื่องสูบน้ำและตำแหน่งที่ติดตั้ง ได้ที่หมายเลขประจำตำแหน่ง
หมายเลขเครื่องสูบน้ำ สถานที่ จำนวน
เครื่องสูบน้ำ
พิกัด (UTM)
E N
L01 ริมปิงซุปเปอร์สโตร์ 1 500570 2076859
L02 ชุมชนหนองหอย 5 - -
L03 กองบังคับการตำรวจภูธรภาค 5 3 - -
L04 ชุมชนถนนมนตรี (หลังโอตี่) 1 - -
L05 หลังตำหนักทรงงานฯ ทุ่งโฮเต็ล 1 501827 2077445
L06 ชุมชนหนองป่าครั่ง 1 - -
L07 หนองประธีป (เจริญเมืองซอย 5) 1 502146 2076610
L08 บ้านต้นขามจุดที่ 1 1 502086 2076020
L09 บ้านต้นขามจุดที่ 2 2 - -
L10 หลังโรงแรมปอยหลวง 1 - -
L11 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1 - -
L12 บ้านใหม่พัฒนา 1 502010 2076206
R13 โรงเรียนมงฟอร์ตมัธยม 1 - -หมายเหตุ : ดูรูปเครื่องสูบน้ำและสถานที่พร้อมชื่อจุดที่ตั้งเครื่องสูบน้ำ ได้ที่สัญลักษณ์หมายเลขประจำตำแหน่งในรูปแผนที่

ข้างห้างสรรพสินค้า หน้าโรงเรียนมงฟอร์ตประถม โรงเรียนเรยีนา วัดชัยมงคล ริมปิงซุปเปอร์สโตร์ ไนท์บาร์ซาร์ แยกแสงตะวัน ซอยข้างวัดชัยมงคล

บ้านต้นขามจุดที่ 1 บ้านใหม่พัฒนา หนองประธีป (เจริญเมืองซอย 5) ชุมชนถนนมนตรี (หลังโอตี่) หลังตำหนักทรงงานฯ ทุ่งโฮเต็ล ชุมชนหนองป่าครั่ง หลังโรงแรมปอยหลวง บ้านต้นขามจุดที่ 2

โรงเรียนมงฟอร์ตมัธยม โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย

ข้างโรงงานสุรากรมสรรพสารมิตร กองบังคับการตำรวจภูธรภาค 5 ชุมชนหนองหอย

หมู่บ้านธนาดล กองทุนหมู่บ้านป่าพร้าวนอก ถ.ป่าพร้าว 3 ใต้สะพานตำรวจภูธรภาค 5

บ้านใหม่พัฒนา
  หน่วยวิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-942010