cendru logo back to mainpage เนื้อหาเว็บในหน้านี้ได้มีการปรับปรุงและย้ายไปที่ http://cendru.eng.cmu.ac.th/cmflood ข้อมูลในหน้านี้ถูกเก็บไว้เป็นกรุข้อมูลเท่านั้น
หน่วยวิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หน้าแรก ข่าว แผนที่เวปไซด์ ติดต่อ เข้าสู่ระบบ
  เกี่ยวกับโครงการฯ
    ความเป็นมาของโครงการฯ
    โครงสร้างของระบบการพยากรณ์
    รายละเอียดโครงการ
  สภาพแวดล้อมทั่วไป
    ลักษณะทั่วไปของพื้นที่ลุ่มน้ำ
    สถานีระบบโทรมาตร
    สถิติภูมิอากาศ
    ลักษณะทั่วไปพื้นที่เมืองเชียงใหม่
    สถานการณ์น้ำท่วมในอดีต
  การเตรียมรับสถานการณ์น้ำท่วม
    คู่มือรับสถานการณ์น้ำท่วม
    การป้องกันน้ำไหลเข้าบ้าน
    การวางพนังกั้นน้ำ,กระสอบทราย
    คู่มือการใช้กระสอบทราย
    ตำแหน่งที่วางกองทราย
    ตำแหน่งที่จอดรถ
    ตำแหน่งเครื่องสูบน้ำ
  การเตือนภัยน้ำท่วม
  ในเขตพื้นที่เมืองเชียงใหม่
    อินเตอร์เนต
    หอเตือนภัย
    บอร์ดไฟวิ่ง
    เครื่องมือวัดน้ำฝนและไซเรน
    รถกระจายข่าว
    วิทยุ
    หลักระดับน้ำท่วม
   สัญลักษณ์ของการเตือนภัย
   และแหล่งช่วยเหลือ
  แผนงานการป้องกันน้ำท่วม
  ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    แผนงานป้องกันของหน่วยงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดเชียงใหม่ (ปภ.)
    งานขุดขยายแม่น้ำปิงและต่อสะพาน
บริเวณสำนักงานตำรวจภูธรภาค 5
    งานแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
กรณีถนนขวางทางน้ำ
  การแก้ไขปัญหาการบุกรุกน้ำปิง
    จุดวิกฤติ
    การรื้อถอนที่ดำเนินการไปแล้ว
    การขุดลอกแม่น้ำปิง
  การบริหารจัดการน้ำท่วม
    มาตรการบริหารจัดการน้ำท่วม
    ข้อดีและข้อเสียของการใช้
มาตรการบริหารจัดการน้ำท่วม
  ข้อมูลทางกายภาพแม่น้ำปิง
    แปลนรูปตัดแม่น้ำปิง
    บริเวณตัวเมืองเชียงใหม่
    เส้นชั้นความสูงแม่น้ำปิง


Download
หนังสือคู่มือรับสถานการณ์น้ำท่วม
    หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    จังหวัดเชียงใหม่
    ป้องกันภัย (ปภ.) จ.เชียงใหม
    อุทกวิทยาฯภาคเหนือตอนบน
    อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
    ศูนย์ปฏิบัติการน้ำท่วมเชียงใหม่


การแจ้งเตือนภัยน้ำท่วมในพื้นที่เมืองเชียงใหม่

การแจ้งเตือนภัยน้ำท่วมทางระบบต่างๆในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เช่น ป้ายไฟวิ่ง หอเตือนภัย เสียงตามสาย และรถกระจายเสียง เป็นต้น มีรายละเอียดดังนี้

   1. การแจ้งเตือนภัยทางอินเตอร์เนต

        การแจ้งเตือนภัยน้ำท่วมทางอินเตอร์เนตในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีเวปไซด์แจ้งเตือนภัยอุทกภัยและเป็นแหล่งความรู้และข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำ ดังแสดงต่อไปนี้

        - หน่วยวิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติ http://www.cendru.net (Civil Engineering ChiangMai University Natural Disaster Research Unit) โดยภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายในเวปไซด์ได้จัดทำการพยากรณ์และเตือนภัยน้ำท่วมพื้นที่เมืองเชียงใหม่ ซึ่งมีรายละเอียดการเตือนภัยน้ำท่วมและรายงานสถานการณ์ล่าสุด

        - ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคเหนือตอนบน http://www.hydro-1.net สำนักชลประทานที่ 1 กรมชลประทาน มีการนำเสนอข้อมูลระดับน้ำ และปริมาณน้ำในแม่น้ำปิงทั้งในภาวะปกติและวิกฤติน้ำ

        - ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ http://warning.chiangmaipoc.net จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดทำเวปไซด์และมีการทำระบบเตือนภัยน้ำท่วม โดยเชื่อมโยงข้อมูลระดับน้ำ และปริมาณน้ำในแม่น้ำปิงของศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคเหนือตอนบนและข้อมูลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ของกรมอุตุนิยมวิทยา

        - ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ http://www.cmmet.com กรมอุตุนิยมวิทยาเป็นเวปไซต์ที่เกี่ยวกับการพยากรณ์ และรายงานอากาศทั่วทุกภาคของประเทศไทย โดยการพยากรณ์อากาศนั้นยังแยกออกเป็นการพยากรณ์ในด้านต่างๆ เช่น การพยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ การพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร เป็นต้น

        - ศูนย์สำรวจอุทกวิทยาที่ 13 กรมทรัพยากรน้ำ http://www.dwe.go.th

  หน่วยวิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-942010