cendru logo back to mainpage เนื้อหาเว็บในหน้านี้ได้มีการปรับปรุงและย้ายไปที่ http://cendru.eng.cmu.ac.th/cmflood ข้อมูลในหน้านี้ถูกเก็บไว้เป็นกรุข้อมูลเท่านั้น
หน่วยวิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หน้าแรก ข่าว แผนที่เวปไซด์ ติดต่อ เข้าสู่ระบบ
  เกี่ยวกับโครงการฯ
    ความเป็นมาของโครงการฯ
    โครงสร้างของระบบการพยากรณ์
    รายละเอียดโครงการ
  สภาพแวดล้อมทั่วไป
    ลักษณะทั่วไปของพื้นที่ลุ่มน้ำ
    สถานีระบบโทรมาตร
    สถิติภูมิอากาศ
    ลักษณะทั่วไปพื้นที่เมืองเชียงใหม่
    สถานการณ์น้ำท่วมในอดีต
  การเตรียมรับสถานการณ์น้ำท่วม
    คู่มือรับสถานการณ์น้ำท่วม
    การป้องกันน้ำไหลเข้าบ้าน
    การวางพนังกั้นน้ำ,กระสอบทราย
    คู่มือการใช้กระสอบทราย
    ตำแหน่งที่วางกองทราย
    ตำแหน่งที่จอดรถ
    ตำแหน่งเครื่องสูบน้ำ
  การเตือนภัยน้ำท่วม
  ในเขตพื้นที่เมืองเชียงใหม่
    อินเตอร์เนต
    หอเตือนภัย
    บอร์ดไฟวิ่ง
    เครื่องมือวัดน้ำฝนและไซเรน
    รถกระจายข่าว
    วิทยุ
    หลักระดับน้ำท่วม
   สัญลักษณ์ของการเตือนภัย
   และแหล่งช่วยเหลือ
  แผนงานการป้องกันน้ำท่วม
  ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    แผนงานป้องกันของหน่วยงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดเชียงใหม่ (ปภ.)
    งานขุดขยายแม่น้ำปิงและต่อสะพาน
บริเวณสำนักงานตำรวจภูธรภาค 5
    งานแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
กรณีถนนขวางทางน้ำ
  การแก้ไขปัญหาการบุกรุกน้ำปิง
    จุดวิกฤติ
    การรื้อถอนที่ดำเนินการไปแล้ว
    การขุดลอกแม่น้ำปิง
  การบริหารจัดการน้ำท่วม
    มาตรการบริหารจัดการน้ำท่วม
    ข้อดีและข้อเสียของการใช้
มาตรการบริหารจัดการน้ำท่วม
  ข้อมูลทางกายภาพแม่น้ำปิง
    แปลนรูปตัดแม่น้ำปิง
    บริเวณตัวเมืองเชียงใหม่
    เส้นชั้นความสูงแม่น้ำปิง


Download
หนังสือคู่มือรับสถานการณ์น้ำท่วม
    หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    จังหวัดเชียงใหม่
    ป้องกันภัย (ปภ.) จ.เชียงใหม
    อุทกวิทยาฯภาคเหนือตอนบน
    อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
    ศูนย์ปฏิบัติการน้ำท่วมเชียงใหม่


   3. บอร์ดไฟวิ่ง

        การแจ้งเตือนภัยทางป้ายหรือบอร์ดไฟวิ่ง เป็นการแจ้งเตือนภัยได้ในพื้นที่ชุมชนใหญ่ที่มีการสัญจรหนาแน่น โดยมีหน่วยงานที่มีการติดตั้งบอร์ดไฟวิ่งเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์และแจ้งข่าวสารอยู่จำนวนมากในพื้นที่เมืองเชียงใหม่ เช่น บอร์ดไฟวิ่งของกรมทางหลวงชนบท เทศบาลนครเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และกรมชลประทาน เป็นต้น

แสดงรายละเอียดของบอร์ดไฟวิ่งในพื้นที่เมืองเชียงใหม่
ลำดับ สถานที่ติดตั้งป้ายไฟวิ่ง พิกัด (UTM) หน่วยงานที่รับผิดชอบ
E N
1 ทางลอดแยกแม่เหียะวงแหวนรอบกลาง จุดที่ 1 495874 2072248 กรมทางหลวงชนบท
2 ทางลอดแยกแม่เหียะวงแหวนรอบกลาง จุดที่ 2 496262 2071988 กรมทางหลวงชนบท
3 ทางลอดแยกดอนจั่นวงแหวนรอบกลาง จุดที่ 1 504332 2074062 กรมทางหลวงชนบท
4 ทางลอดแยกดอนจั่นวงแหวนรอบกลาง จุดที่ 2 504495 2074594 กรมทางหลวงชนบท
5 ทางลอดแยกสันกำแพงวงแหวนรอบกลาง 504785 2075966 กรมทางหลวงชนบท
6 ทางลอดหน้าศาลากลางวงแหวนรอบกลาง จุดที่ 1 497793 2082851 กรมทางหลวงชนบท
7 ทางลอดหน้าศาลากลางวงแหวนรอบกลาง จุดที่ 2 497329 2083052 กรมทางหลวงชนบท
8 สถานีวัดน้ำ P.1 เชิงสะพานนวรัฐ 500866 2076994 เทศบาลนครเชียงใหม่
9 หน้าสำนักงานการท่องเที่ยว เทศบาลนครเชียงใหม่ จุดที่ 1 500607 2077015 เทศบาลนครเชียงใหม่
10 หน้าสำนักงานการท่องเที่ยว เทศบาลนครเชียงใหม่ จุดที่ 2 500607 2077015 เทศบาลนครเชียงใหม่
11 ด้านหน้าเทศบาลนคร ชม.บริเวณเจดีย์ขาว 500219 2077821 เทศบาลนครเชียงใหม
12 ด้านในเทศบาลนครเชียงใหม่เหนือโต๊ะประชาสัมพันธ์ 500219 2077821 เทศบาลนครเชียงใหม่
13 ประตูทางเข้า มช.ฝั่งคลองชลประทาน 500607 2077015 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
14 สี่แยกแสงตะวันตรงข้ามพันธ์ทิพย - - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
15 สามแยกขนส่งหนองหอย - - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


แสดงบอร์ดไฟวิ่งของกรมทางหลวงชนบทบริเวณทางลอดแยกแม่เหียะจุดที่ 1


แสดงบอร์ดไฟวิ่งของกรมทางหลวงชนบทบริเวณทางลอดแยกแม่เหียะ จุดที่ 2


แสดงบอร์ดไฟวิ่งของกรมทางหลวงชนบท บริเวณทางลอดแยกดอนจั่น จุดที่ 1


แสดงบอร์ดไฟวิ่งของกรมทางหลวงชนบท บริเวณทางลอดแยกดอนจั่น จุดที่ 2


แสดงบอร์ดไฟวิ่งของกรมทางหลวงชนบท บริเวณทางลอดหน้าศาลากลาง จุดที่ 1


แสดงบอร์ดไฟวิ่งของกรมทางหลวงชนบท บริเวณทางลอดหน้าศาลากลาง จุดที่ 2


แสดงบอร์ดไฟวิ่งของกรมทางหลวงชนบท บริเวณทางลอดแยกสันกำแพง


แสดงบอร์ดไฟวิ่งของเทศบาลนครเชียงใหม่


แสดงบอร์ดไฟวิ่งของเทศบาลนครเชียงใหม่บริเวณสำนักงานการท่องเที่ยว  หน่วยวิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-942010