cendru logo back to mainpage เนื้อหาเว็บในหน้านี้ได้มีการปรับปรุงและย้ายไปที่ http://cendru.eng.cmu.ac.th/cmflood ข้อมูลในหน้านี้ถูกเก็บไว้เป็นกรุข้อมูลเท่านั้น
หน่วยวิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หน้าแรก ข่าว แผนที่เวปไซด์ ติดต่อ เข้าสู่ระบบ
  เกี่ยวกับโครงการฯ
    ความเป็นมาของโครงการฯ
    โครงสร้างของระบบการพยากรณ์
    รายละเอียดโครงการ
  สภาพแวดล้อมทั่วไป
    ลักษณะทั่วไปของพื้นที่ลุ่มน้ำ
    สถานีระบบโทรมาตร
    สถิติภูมิอากาศ
    ลักษณะทั่วไปพื้นที่เมืองเชียงใหม่
    สถานการณ์น้ำท่วมในอดีต
  การเตรียมรับสถานการณ์น้ำท่วม
    คู่มือรับสถานการณ์น้ำท่วม
    การป้องกันน้ำไหลเข้าบ้าน
    การวางพนังกั้นน้ำ,กระสอบทราย
    คู่มือการใช้กระสอบทราย
    ตำแหน่งที่วางกองทราย
    ตำแหน่งที่จอดรถ
    ตำแหน่งเครื่องสูบน้ำ
  การเตือนภัยน้ำท่วม
  ในเขตพื้นที่เมืองเชียงใหม่
    อินเตอร์เนต
    หอเตือนภัย
    บอร์ดไฟวิ่ง
    เครื่องมือวัดน้ำฝนและไซเรน
    รถกระจายข่าว
    วิทยุ
    หลักระดับน้ำท่วม
   สัญลักษณ์ของการเตือนภัย
   และแหล่งช่วยเหลือ
  แผนงานการป้องกันน้ำท่วม
  ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    แผนงานป้องกันของหน่วยงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดเชียงใหม่ (ปภ.)
    งานขุดขยายแม่น้ำปิงและต่อสะพาน
บริเวณสำนักงานตำรวจภูธรภาค 5
    งานแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
กรณีถนนขวางทางน้ำ
  การแก้ไขปัญหาการบุกรุกน้ำปิง
    จุดวิกฤติ
    การรื้อถอนที่ดำเนินการไปแล้ว
    การขุดลอกแม่น้ำปิง
  การบริหารจัดการน้ำท่วม
    มาตรการบริหารจัดการน้ำท่วม
    ข้อดีและข้อเสียของการใช้
มาตรการบริหารจัดการน้ำท่วม
  ข้อมูลทางกายภาพแม่น้ำปิง
    แปลนรูปตัดแม่น้ำปิง
    บริเวณตัวเมืองเชียงใหม่
    เส้นชั้นความสูงแม่น้ำปิง


Download
หนังสือคู่มือรับสถานการณ์น้ำท่วม
    หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    จังหวัดเชียงใหม่
    ป้องกันภัย (ปภ.) จ.เชียงใหม
    อุทกวิทยาฯภาคเหนือตอนบน
    อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
    ศูนย์ปฏิบัติการน้ำท่วมเชียงใหม่

เครื่องมือวัดน้ำฝนและไซเรน


         เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน จำนวน 159 จุด และมีไซเรนเตือนภัยแบบมือหมุน จำนวน 145 จุด ในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณต้นน้ำ ระดับ 1 (สีแดง) เป็นอันดับแรก โดยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช และ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตั้งเพิ่มเติมอีก 27 จุดตาราง 1.1 แสดงตำแหน่งสถานีวัดน้ำฝนของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่า และพันธ์พืช ในลุ่มน้ำแม่แตง
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน สถานที่ตั้ง พิกัด จำนวน
แผนที่ E N
1 อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง ที่ทำการหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง
ที่ อด.9 (ห้วยหก)   ต.เวียงแหง 
อ.เมืองแหง  จ.เชียงใหม่
4748 III 462975 2160274 1
2 อุทยานแห่งชาติศรีลานนา ที่ทำการหน่วยพิทักษ์อุทยาน ที่ ศล. 6 (ห้วยกุ่ม)
หมู่ที่ 3 ต.บ้านเป้า อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
4847 III 497261 2130386 1
3 วนอุทยานน้ำตกบัวตอง - น้ำพุเจ็ดสี ที่ทำการวนอุทยานน้ำตกบัวตอง - น้ำพุเจ็ดสี
หมู่ที่ 8 ต.แม่หอพระ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
4847 III 508641 2108205 1
4 หน่วยจัดการต้นน้ำดอยถ้วย ที่ทำการหน่วยจัดการต้นน้ำดอยถ้วย
ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
4748 II 479453 2177194 1
5 หน่วยจัดการต้นน้ำขุนคอง ที่ทำการหน่วยจัดการต้นน้ำขุนคอง
ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
4748 II 479443 2157035 1
6 หน่วยจัดการต้นน้ำแม่สลาหลวง ที่ทำการหน่วยจัดการต้นน้ำแม่สลาหลวง
ต.กึ๊ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
4747 IV 457419 2137688 1
7 หน่วยจัดการต้นน้ำปางเสด็จ ที่ทำการหน่วยจัดการต้นน้ำปางเสด็จ
ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
4747 III 461938 2127211 1
8 หน่วยจัดการต้นน้ำปางเสด็จ บ้านทุ่งยั๊วะ ต.กึ๊ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 4747 III 476033 2129746 1
9 หน่วยจัดการต้นน้ำแม่หาด ที่ทำการหน่วยจัดการต้นน้ำแม่หาด
ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่
4748 III 450824 2170573 1
10 หน่วยจัดการต้นน้ำแม่หาด ที่ทำการโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยดำ
ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่
4748 III 450862 2173207 1
11 หน่วยจัดการต้นน้ำทุ่งจ๊อ ที่ทำการหน่วยจัดการต้นน้ำทุ่งจ๊อ
ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
4747 III 462736 2117106 1
12 หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ชม.8 ที่ทำการหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.8 (ปางกว้าง)
บ้านปางกว้าง หมู่ที่ 3 ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
4746I 495224 2120315 1
13 หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ชม.13 ที่ทำการหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.13 (สบเปิง)
บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 9 ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
4747 I 490229 2110249 1
14 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่เลา-แม่แสะ ที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่เลา - แม่แสะ
บ้านแม่เลา หมู่ที่ 5 ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
4647 III 466735 2122667 1
15 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่เลา - แม่แสะ ที่ทำการหน่วยพิทักษ์ป่าม่อนเลี่ยน บ้านโป่งเดือด
บ้านแม่เลา หมู่ที่ 5 ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
4747 III 468902 2125664 1
16 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่เลา - แม่แสะ ที่ทำการหน่วยพิทักษ์ป่าแม่แสะ
บ้านแม่แสะ หมู่ที่ 8 ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
4747 III 464498 2126471 1
17 หน่วยควบคุมไฟป่าที่ ชม 2 ที่ทำการหน่วยควบคุมไฟป่าที่ ชม.2 (ห้วยน้ำดัง)
บ้านแม่แสะ หมู่ที่ 8 ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
4747 IV 462381 2128429 1
18 สถานีสาธิตและถ่ายทอดการเกษตร
ป่าไม้ สิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริบ้านแปกแซม
ที่ทำการสถานีสาธิตและถ่ายทอดการเกษตร ป่าไม้
สิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านแปกแซม
หมู่ที่ 6 ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่
4748 III 467174 2182010 1


ตาราง 1.2 แสดงตำแหน่งสถานีวัดน้ำฝนของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่า และพันธ์พืช ในลุ่มน้ำแม่งัด
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน สถานที่ตั้ง พิกัด จำนวน
แผนที่ E N
1 อุทยานแห่งชาติศรีลานนา 1. ที่ทำการหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติศรีลานนา
ที่ ศล. 1 (แม่แพง - ม่อนหินไหล)
หมู่ที่ 12 ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
4847 III 516062 2127186 1
2 อุทยานแห่งชาติศรีลานนา ที่ทำการหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติศรีลานนา
ที่ ศล. 4 (ห้วยส้าน)
หมู่ที่ 1 ต.สันทราย อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
4847 IV 518285 2151267 1
3 อุทยานแห่งชาติศรีลานนา ที่ทำการหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติศรีลานนา
ที่ ศล. 5 (แม่ระงอง)
หมู่ที่ 6 ต.น้ำแพร่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
4847 IV 514425 2136962 1
4 อุทยานแห่งชาติศรีลานนา ที่ทำการหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติศรีลานนา
ที่ ศล. 7 (ห้วยปุย)
หมู่ที่ 6  ต.โหล่งขอด  อ.พร้าว  จ.เชียงใหม่
4847  III 514846 2110026 1
5 หน่วยจัดการต้นน้ำพร้าว ที่ทำการหน่วยจัดการต้นน้ำพร้าว 
หมู่ที่ 10 ต.ป่าตุ้ม อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
4847  I 533422 2139616 1
6 หน่วยจัดการต้นน้ำแม่สะลวม ที่ทำการหน่วยจัดการต้นน้ำแม่สะลวม 
หมู่ที่ 11 ต.ป่าตุ้ม อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
4847  I 532530 2147174 1


ตาราง 1.3 แสดงตำแหน่งสถานีวัดน้ำฝนของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่า และพันธ์พืช ในลุ่มน้ำปิงตอนบน
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน สถานที่ตั้ง พิกัด จำนวน
แผนที่ E N
1 อุทยานแห่งชาติผาแดง ที่ทำการอุทยานแห่งชาติผาแดง 
หมู่ที่ 3 ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
4748  II 495842 2180248 1
2 อุทยานแห่งชาติผาแดง ที่ทำการหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ  ที่ ผด.4 (โป่งอาง)
หมู่ที่ 5 ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
4748  II 494672 2166478 1
3 อุทยานแห่งชาติผาแดง ที่ทำการหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ   ที่ ผด.5 (ทุ่งข้าวพวง)
หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
4748  II 495824 2162438 1
4 อุทยานแห่งชาติศรีลานนา ที่ทำการหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติศรีลานนา ที่ ศล. 2 
(ปางมะเยา) หมู่ที่ 4 ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว
จ.เชียงใหม่
4847  IV 508410 2148460 1
5 หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยจะค่าน ที่ทำการหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยจะค่าน  
หมู่ที่ 9 ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
4848  III 509336 2167224 1
6 หน่วยจัดการต้นน้ำแม่งาย ที่ทำการหน่วยจัดการต้นน้ำแม่งาย  
หมู่ที่ 4 ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
4748  II 478996 2165271 1
7 หน่วยจัดการต้นน้ำดอยผาแดง ที่ทำการหน่วยจัดการต้นน้ำดอยผาแดง 
หมู่ที่ 1 ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
4848  III 508536 2155388 1
8 หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ชม.5 (ปิงโค้ง) ที่ทำการหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.5 (ปิงโค้ง)
บ้านปิงโค้ง หมู่ที่ 13 ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว
จ.เชียงใหม่
4747 IV 499754 2151342 1
9 หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ชม.9 (แม่นะ) ที่ทำการหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.9 (แม่นะ)       1
10 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว ที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว  
หมู่ที่ 5 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
4747I 492161 2145376 1
11 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว ที่ทำการหน่วยพิทักษ์ป่าบ้านยางห้วยบ้าน 
หมู่ที่ 2 ต.เมืองคอง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
4647  IV 472991 2142356 1
12 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว ที่ทำการหน่วยพิทักษ์ป่าห้วยแม่แตะ 
หมู่ที่ 4 ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่
4748  III 504362 2180162 1
13 โครงการควบคุมไฟป่าอันเนื่อง
มาจากพระราชดำริ (ไชยปราการ)
ที่ทำการโครงการควบคุมไฟป่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ไชยปราการ)
บ้านหัวโท ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
4747 I 504362 2180162 1
14 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าและ พัฒนาคุณภาพชีวิตบ้านนาศิริอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ
สำนักงานโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าและพัฒนาคุณภาพชีวิต
บ้านนาศิริอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
หมู่ที่ 2 ต.เมืองนะอ. เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
4748 II 483616 2175281 1


ตาราง 1.4 แสดงตำแหน่งสถานีวัดน้ำฝนของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่า และพันธ์พืช ในลุ่มน้ำปิงส่วนที่ 2
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน สถานที่ตั้ง พิกัด จำนวน
แผนที่ E N
1 อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ - ปุย ที่ทำการหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ 
ที่ ทป 5 (น้ำตกหมอกฟ้า) ต.สบเปิง อ.แม่แตง
จ.เชียงใหม่
4747  II 476513 2112905 1
2 อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ - ปุย ที่ทำการหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ
ที่ ทป 6 (น้ำตกตาดหมอก) ต.แม่แรม อ.แม่ริม
จ.เชียงใหม่
4746  I 485165 2096374 1
3 หน่วยจัดการต้นน้ำม่อนอังเกตุ ที่ทำการหน่วยจัดการต้นน้ำม่อนอังเกตุ 
หมู่ที่ 2 ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
4747III 462000 2112200 1
4 หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำแม่ฮาว ที่ทำการหน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำแม่ฮาว 
ต.สบเปิง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 
4746 I 480118 2110476 1
5 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.12 (ห้วยทราย)  ที่ทำการหน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ชม.12 (ห้วยทราย)
34 บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 5 ต.ห้วยทราย อ.แม่ริม
จ.เชียงใหม่
4746 I 490287 2099178 1


ตาราง 1.5 แสดงตำแหน่งสถานีวัดน้ำฝนของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่า และพันธ์พืช ในลุ่มน้ำแม่ริม
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน สถานที่ตั้ง พิกัด จำนวน
แผนที่ E N
1 อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ - ปุย ที่ทำการหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่  ทป 1 (ผาดำ) 
ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
4746  I 488877 2079399 1
2 อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ - ปุย ที่ทำการหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่  ทป 3 (น้ำตกแม่สา) 
ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
4746  I 489846 2090113 1
3 อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ - ปุย ที่ทำการหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่  ทป 4 (แม่เหียะ) 
ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่  
4746  I 492403 2074057 1
4 อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ - ปุย ที่ทำการหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่  ทป 7 (ช่างเคี่ยน)   
ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
4746  I 494943 2081198 1
5 อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ - ปุย ลานกางเต็นท์ยอดดอยปุย  ต.สุเทพ  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ 4746  I 489100 2081300 1
6 ส่วนจัดการต้นน้ำ  ที่ทำการส่วนจัดการต้นน้ำ  (ห้วยแก้ว)
241 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
4746  I 495188 2079291 1
7 หน่วยจัดการต้นน้ำแม่สา ที่ทำการหน่วยจัดการต้นน้ำแม่สา 
หมู่ที่ 2 ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
4746  I 484376 2089377 1
8 หน่วยจัดการต้นน้ำแม่นาไทร ที่ทำการหน่วยจัดการต้นน้ำแม่นาไทร 
หมู่ที่ 5 ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่
4746  I 482654 2077792 1
9 สถานีควบคุมไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ ที่ทำการสถานีควบคุมไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ 
102 ถ.ศรีวิชัย ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
4746  I 493376 207792 1


ตาราง 2.1 แสดงที่ติดตั้งสถานีวัดน้ำฝน ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน สถานที่ตั้ง พิกัด จำนวน
หมายเลขเครื่อง E N
1 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ม.6 หมู่บ้านเหมืองแร่ ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 727 527658 2190111 1
2 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ม.3 หมู่บ้านปางปอย ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 728 535358 2186311 1
3 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ม.4 หมู่บ้านห้วยโจ้ ต.แม่ข่า อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 729 517947 2186095 1
4 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ม.6 หมู่บ้านแม่ขาน(ปางควาย) ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 730 511418 2190525 1
5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ม.1 หมู่บ้านห้วยห้อม ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 731 513540 2190835 1
6 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ม.6 หมู่บ้านปางควาย ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 732 511411 2190521 1
7 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ม.9 หมู่บ้านสันมะกอกหวาน ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 733 511094 2188262 1
8 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ม.12 หมู่บ้านบ้านยาง ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 734 510320 2189753 1
9 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ม.3 บ้านม่วงฆ้อง ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 708 498058 2144011 1
10 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ม.7 หมู่บ้านบ้านดง ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 709 497010 2141205 1
11 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ม.9 หมู่บ้านทุ้งหลุก ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 710 497214 2139711 1
12 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ม.11 หมู่บ้านแม่แตะ ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 711 497058 2138711 1
13 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ม.6 บ้านหนองขัดแตะ ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 712 468158 2151711 1
14 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ม.2 บ้านแม่นะ  ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 713 495479 2137331 1
15 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ม.8 บ้านแม่อ้อใน ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 714 499991 2133179 1
16 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ม.12 บ้านสันป่าเกี๊ยะ ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 715 429100 2133200 1
17 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ม.5 บ้านไตรสภาคม ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 716 498865 2147705 1
18 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ม.2 บ้านสะลวงใน ต.สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 721 486851 2101952 1
19 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ม.5 บ้านเมืองก๊ะ ต.สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 722 2E+06 479955 1
20 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ม.7 บ้านหนองหอย ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 723 481465 2093104 1
21 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ม.4 บ้านปางไฮ ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 724 480790 2096253 1
22 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ม.9 บ้านแพะ ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 725 480800 2096300 1
23 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ม.11 หนองหอยใหม่ ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 726 479348 2091255 1
24 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ม.7 บ้านขุนปั๋ง ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 719 530056 2120911 1
25 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ม.9 บ้านม่อนหินไหล ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 720 510558 2129411 1
26 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ม.4 หมู่บ้านบ่นป่าแป๋ ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 717 469182 2115002 1
27 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ม.3 บ้านผึ้ง ต.แม่หอพระ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 718 501558 2113811 1


ตาราง 2.2 แสดงสถานที่ติดตั้งไซเรนเตือนภัยแบบมือหมุน ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน สถานที่ตั้ง พิกัด จำนวน
หมายเลขเครื่อง E N
1 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ม.6 หมู่บ้านเหมืองแร่ ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 1702 527658 2190111 1
2 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ม.3 หมู่บ้านปางปอย ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 1737 535358 2186311 1
3 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ม.4 หมู่บ้านห้วยโจ้ ต.แม่ข่า อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 1881 517947 2186095 1
4 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ม.6 หมู่บ้านแม่ขาน(ปางควาย) ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 1929 511418 2190525 1
5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ม.1 หมู่บ้านห้วยห้อม ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 2100 513540 2190835 1
6 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ม.6 หมู่บ้านปางควาย ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 2101 511411 2190521 1
7 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ม.9 หมู่บ้านสันมะกอกหวาน ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 2079 511094 2188262 1
8 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ม.12 หมู่บ้านบ้านยาง ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 2189 510320 2189753 1
9 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ม.3 บ้านม่วงฆ้อง ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 83 498058 2144011 1
10 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ม.7 หมู่บ้านบ้านดง ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 207 497010 2141205 1
11 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ม.9 หมู่บ้านทุ้งหลุก ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 208 497214 2139711 1
12 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ม.11 หมู่บ้านแม่แตะ ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 209 497058 2138711 1
13 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ม.6 บ้านหนองขัดแตะ ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 210 468158 2151711 1
14 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ม.2 บ้านแม่นะ  ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 211 495479 2137331 1
15 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ม.8 บ้านแม่อ้อใน ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 213 499991 2133179 1
16 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ม.12 บ้านสันป่าเกี๊ยะ ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 215 429100 2133200 1
17 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ม.5 บ้านไตรสภาคม ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 543 498865 2147705 1
18 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ม.2 บ้านสะลวงใน ต.สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 1534 486851 2101952 1
19 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ม.5 บ้านเมืองก๊ะ ต.สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 1545 2E+06 479955 1
20 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ม.7 บ้านหนองหอย ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 1565 481465 2093104 1
21 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ม.4 บ้านปางไฮ ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 1653 480790 2096253 1
22 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ม.9 บ้านแพะ ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 1665 480800 2096300 1
23 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ม.11 หนองหอยใหม่ ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 1688 479348 2091255 1
24 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ม.7 บ้านขุนปั๋ง ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 1382 530056 2120911 1
25 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ม.9 บ้านม่อนหินไหล ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 1385 510558 2129411 1
26 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ม.4 หมู่บ้านบ่นป่าแป๋ ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 882 469182 2115002 1
27 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ม.3 บ้านผึ้ง ต.แม่หอพระ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 1378 501558 2113811 1

  หน่วยวิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-942010