cendru logo back to mainpage เนื้อหาเว็บในหน้านี้ได้มีการปรับปรุงและย้ายไปที่ http://cendru.eng.cmu.ac.th/cmflood ข้อมูลในหน้านี้ถูกเก็บไว้เป็นกรุข้อมูลเท่านั้น
หน่วยวิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หน้าแรก ข่าว แผนที่เวปไซด์ ติดต่อ เข้าสู่ระบบ
  เกี่ยวกับโครงการฯ
    ความเป็นมาของโครงการฯ
    โครงสร้างของระบบการพยากรณ์
    รายละเอียดโครงการ
  สภาพแวดล้อมทั่วไป
    ลักษณะทั่วไปของพื้นที่ลุ่มน้ำ
    สถานีระบบโทรมาตร
    สถิติภูมิอากาศ
    ลักษณะทั่วไปพื้นที่เมืองเชียงใหม่
    สถานการณ์น้ำท่วมในอดีต
  การเตรียมรับสถานการณ์น้ำท่วม
    คู่มือรับสถานการณ์น้ำท่วม
    การป้องกันน้ำไหลเข้าบ้าน
    การวางพนังกั้นน้ำ,กระสอบทราย
    คู่มือการใช้กระสอบทราย
    ตำแหน่งที่วางกองทราย
    ตำแหน่งที่จอดรถ
    ตำแหน่งเครื่องสูบน้ำ
  การเตือนภัยน้ำท่วม
  ในเขตพื้นที่เมืองเชียงใหม่
    อินเตอร์เนต
    หอเตือนภัย
    บอร์ดไฟวิ่ง
    เครื่องมือวัดน้ำฝนและไซเรน
    รถกระจายข่าว
    วิทยุ
    หลักระดับน้ำท่วม
   สัญลักษณ์ของการเตือนภัย
   และแหล่งช่วยเหลือ
  แผนงานการป้องกันน้ำท่วม
  ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    แผนงานป้องกันของหน่วยงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดเชียงใหม่ (ปภ.)
    งานขุดขยายแม่น้ำปิงและต่อสะพาน
บริเวณสำนักงานตำรวจภูธรภาค 5
    งานแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
กรณีถนนขวางทางน้ำ
  การแก้ไขปัญหาการบุกรุกน้ำปิง
    จุดวิกฤติ
    การรื้อถอนที่ดำเนินการไปแล้ว
    การขุดลอกแม่น้ำปิง
  การบริหารจัดการน้ำท่วม
    มาตรการบริหารจัดการน้ำท่วม
    ข้อดีและข้อเสียของการใช้
มาตรการบริหารจัดการน้ำท่วม
  ข้อมูลทางกายภาพแม่น้ำปิง
    แปลนรูปตัดแม่น้ำปิง
    บริเวณตัวเมืองเชียงใหม่
    เส้นชั้นความสูงแม่น้ำปิง


Download
หนังสือคู่มือรับสถานการณ์น้ำท่วม
    หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    จังหวัดเชียงใหม่
    ป้องกันภัย (ปภ.) จ.เชียงใหม
    อุทกวิทยาฯภาคเหนือตอนบน
    อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
    ศูนย์ปฏิบัติการน้ำท่วมเชียงใหม่

สัญลักษณ์ของการเตือนภัยน้ำท่วม

        หน่วยวิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กำหนดสัญลักษณ์ของระดับการเตือนภัยน้ำท่วมขึ้นเพื่อเป็นการง่ายต่อการรับทราบของประชาชนจะได้เตรียมรับสถานการณ์ได้ทันต่อเหตุการณ์น้ำท่วม โดยสัญลักษณ์นี้จะแสดงในป้ายเปลี่ยนข้อความและสื่อต่างๆ เช่น เวปไซด์ เป็นต้น

ระดับการเตือนภัยน้ำท่วม ลักษณะการเตือนภัยมี 4 ประเภท คือ

ระดับการเตือนภัยน้ำท่วม สัญลักษณ์

เฝ้าระวังน้ำท่วม ( Flood Watch)
มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดน้ำท่วมและอยู่ในระหว่างสังเกตการณ์

เตือนภัยน้ำท่วม (Flood Warning)
เตือนภัยจะเกิดน้ำท่วม

เตือนภัยน้ำท่วมรุนแรง (Severe Flood Warning)
เกิดน้ำท่วมอย่างรุนแรง

ภาวะปกติ (All Clear)
เหตุการณ์กลับสู่ภาวะปกติ
หรือเป็นพื้นที่ไม่ได้รับผลกระทบจากสภาวะน้ำท่วมแหล่งให้ความช่วยเหลือ

หน่วยงานให้ความช่วยเหลือในเขตเมืองเชียงใหม่

        ฉุกเฉิน  ตำรวจ  รถดับเพลิง และรถพยาบาล         191
        กู้ภัย  ดับเพลิง         199
        กู้ชีพ  ผู้ป่วยฉุกเฉิน         1669
        เทศบาลนครเชียงใหม         053-234414, 053-259121
        การไฟฟ้าเขต 1         053-241018
        สำนักชลประทานที่ 1         053-242822
        ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ         053-277919
        สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่         053-221470
        สำนักงานประปาจังหวัดเชียงใหม่         053-233479
        ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่         053-240283
        สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่         053-211048-50
        สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่         053-112727
        สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่         1584 , 053-270409
        สถานีวิทยุ FM 93.25 MHz  สำนักประชาสัมพันธ เขต 3         053-821193
        สถานีวิทยุ FM 100 MHz  มหาวิทยาลัยเชียงใหม         053-213510
        ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลนครเชียงใหม่         053-904989
      หน่วยวิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่       053-942010
  หน่วยวิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-942010