cendru logo back to mainpage เนื้อหาเว็บในหน้านี้ได้มีการปรับปรุงและย้ายไปที่ http://cendru.eng.cmu.ac.th/cmflood ข้อมูลในหน้านี้ถูกเก็บไว้เป็นกรุข้อมูลเท่านั้น
หน่วยวิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หน้าแรก ข่าว แผนที่เวปไซด์ ติดต่อ เข้าสู่ระบบ
  เกี่ยวกับโครงการฯ
    ความเป็นมาของโครงการฯ
    โครงสร้างของระบบการพยากรณ์
    รายละเอียดโครงการ
  สภาพแวดล้อมทั่วไป
    ลักษณะทั่วไปของพื้นที่ลุ่มน้ำ
    สถานีระบบโทรมาตร
    สถิติภูมิอากาศ
    ลักษณะทั่วไปพื้นที่เมืองเชียงใหม่
    สถานการณ์น้ำท่วมในอดีต
  การเตรียมรับสถานการณ์น้ำท่วม
    คู่มือรับสถานการณ์น้ำท่วม
    การป้องกันน้ำไหลเข้าบ้าน
    การวางพนังกั้นน้ำ,กระสอบทราย
    คู่มือการใช้กระสอบทราย
    ตำแหน่งที่วางกองทราย
    ตำแหน่งที่จอดรถ
    ตำแหน่งเครื่องสูบน้ำ
  การเตือนภัยน้ำท่วม
  ในเขตพื้นที่เมืองเชียงใหม่
    อินเตอร์เนต
    หอเตือนภัย
    บอร์ดไฟวิ่ง
    เครื่องมือวัดน้ำฝนและไซเรน
    รถกระจายข่าว
    วิทยุ
    หลักระดับน้ำท่วม
   สัญลักษณ์ของการเตือนภัย
   และแหล่งช่วยเหลือ
  แผนงานการป้องกันน้ำท่วม
  ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    แผนงานป้องกันของหน่วยงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดเชียงใหม่ (ปภ.)
    งานขุดขยายแม่น้ำปิงและต่อสะพาน
บริเวณสำนักงานตำรวจภูธรภาค 5
    งานแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
กรณีถนนขวางทางน้ำ
  การแก้ไขปัญหาการบุกรุกน้ำปิง
    จุดวิกฤติ
    การรื้อถอนที่ดำเนินการไปแล้ว
    การขุดลอกแม่น้ำปิง
  การบริหารจัดการน้ำท่วม
    มาตรการบริหารจัดการน้ำท่วม
    ข้อดีและข้อเสียของการใช้
มาตรการบริหารจัดการน้ำท่วม
  ข้อมูลทางกายภาพแม่น้ำปิง
    แปลนรูปตัดแม่น้ำปิง
    บริเวณตัวเมืองเชียงใหม่
    เส้นชั้นความสูงแม่น้ำปิง


Download
หนังสือคู่มือรับสถานการณ์น้ำท่วม
    หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    จังหวัดเชียงใหม่
    ป้องกันภัย (ปภ.) จ.เชียงใหม
    อุทกวิทยาฯภาคเหนือตอนบน
    อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
    ศูนย์ปฏิบัติการน้ำท่วมเชียงใหม่

แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมจังหวัดเชียงใหม่ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


        หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ได้ทำการวางแผนงานจัดการแบบบูรณาการในการทำงาน โดยจังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดแผนการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมรวมทั้งภัยพิบัติอื่นๆในจังหวัดเชียงใหม่สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

1.) กำหนดเป้าหมายนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และโคลนถล่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยความเห็นชอบจากรัฐบาล

2.) หมู่บ้านเป้าหมายเสี่ยงภัย อุทกภัย ดินโคลนถล่ม จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่จำนวน 22 อำเภอ 2 กิ่งอำเภอ 154 ตำบล 694 หมู่บ้าน
แบ่งเป็นความรุนแรงอุทกภัย ดินโคลนถล่ม ออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่
        ระดับ 1 (สีแดง) มีความเสี่ยงภัยสูง
        ระดับ 2 (สีเหลือง) มีความเสี่ยงภัยปานกลาง
        ระดับ 3 (สีเขียว) มีความเสี่ยงภัยน้อย

3.) จังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดแผนงานป้องกันและแก้ไขน้ำท่วม 3 มาตรการ ประกอบด้วย

- มาตรการฉุกเฉิน
         มาตรการระบบเตือนภัยล่วงหน้า ได้แก่ การปรับปรุงห้องปฏิบัติศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือของกรมอุตุนิยมวิทยา สร้างสถานีตรวจวัดน้ำฝนและน้ำท่าของกรมชลประทาน การพยากรณ์ระดับน้ำท่วม การจัดทำแผนที่ภาพถ่ายรายละเอียดสูงเขตเมืองเชียงใหม่ การจัดทำคู่มือรับสถานการณ์น้ำท่วม การจัดทำป้ายเตือนระดับน้ำท่วมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสร้างเครื่องวัดน้ำฝนบริเวณต้นน้ำของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่

- มาตรการชะลอน้ำหลาก
         จัดทำโครงการรักษาพื้นที่ต้นน้ำเพื่อชะลอน้ำ ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 16 และ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 7 โครงการ ก่อสร้างอ่างสระเก็บน้ำ อุโมงค์เก็บน้ำของชลประทาน จำนวน 15 โครงการ ก่อสร้างฝายต้นน้ำ(Cheek Dam)

- มาตรการปรับปรุงศักยภาพของแม่น้ำปิงและแม่น้ำสาขา
         จัดทำโครงการสร้างฝายต้นน้ำแบบผสมผสาน และถาวรของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซ่อมแซมปรับปรุงพนังกั้นน้ำ ระบบระบายน้ำ การขุดลอก ก่อสร้างประตูน้ำ ศึกษาโครงการอ่างเก็บน้ำและก่อสร้างประตูน้ำของโครงการต้นน้ำแม่แตง - แม่งัด - แม่กวง และโครงการแก้ไขปัญหาอุทกภัยฝั่งตะวันออกของกรมชลประทาน การพัฒนาและฟื้นฟูแม่น้ำปิงตอนบนเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของสำนักงานขนส่งทางน้ำที่ 1โครงการป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ของกรมโยธาธิการและผังเมือง โครงการปรับปรุงฝาย สร้างอ่างเก็บน้ำ อาคารบังคับน้ำ เสริมคันคลองของกรมชลประทาน รวมทั้งสิ้น 58 โครงการ


มาตรการเตรียมการรับภัยน้ำท่วม


มาตรการที่ 1 การเตรียมการป้องกันและลดผลกระทบ

1. ระบบแจ้งเตือนภัย
         1.1 ตรวจสอบปรับปรุงพื้นที่เสี่ยงภัยโดยแบ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงภัย 3 ระดับ ได้แก่
                  ระดับ 1 (สีแดง) ความเสี่ยงภัยสูง
                  ระดับ 2 (สีเหลือง) ความเสี่ยงภัยปานกลาง
                  ระดับ 3 (สีเขียว) ความเสี่ยงภัยน้อย

         1.2 ติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำฝน จำนวน 159 จุด และไซเรนเตือนภัยแบบมือหมุน จำนวน 145 จุด ในพื้นที่เสี่ยงภัย ระดับ 1 (สีแดง) เป็นอันดับแรก
         1.3 จัดประชุมชี้แจงผู้นำชุมชนพื้นที่ที่ติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำฝน และไซเรนเตือนภัยแบบมือหมุน ในพื้นที่เสี่ยงภัย
         1.4 จัดตั้งอาสาสมัครเตือนภัย “ มิสเตอร์เตือนภัย ” ในพื้นที่เสี่ยงภัย หมู่บ้านละ 2 คน
         1.5 ติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) โดยศูนย์สำรวจอุทกวิทยาที่ 13 กรมทรัพยากรน้ำ มีเป้าหมาย 28 จุด ครอบคลุม 57 หมู่บ้าน
         1.6 ติดตั้งระบบโทรมาตรในลุ่มแม่น้ำปิง โดยสำนักชลประทานที่ 1 เพื่อการพยากรณ์น้ำและเตือนภัยลุ่มน้ำปิงตอนบน รวมทั้งติดตามและประเมินสถานการณ์ระดับน้ำและปริมาณน้ำในแม่น้ำปิงจำนวน 10 จุด
         1.7 จัดทำ web-site โดยเชื่อมโยงข้อมูลระดับน้ำ และปริมาณน้ำในแม่น้ำปิงของศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคเหนือตอนบน และข้อมูลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ของอุตุนิยมวิทยา รวมทั้งเวปไซด์ของหน่วยวิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
         1.8 ติดตั้งหอเตือนภัย (หอกระจายข่าว) จำนวน 3 จุด โดยศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ในเขตเทศบาลนคร ติดตั้งบริเวณสุสานบ้านเด่น ข้างศูนย์วิจัยวิศวกรรมจราจร แขวงเม็งราย และหน้าโรงแรมแม่ปิง


2. ระบบป้องกันอุทกภัย

- เทศบาลนครเชียงใหม
         รับผิดชอบระบบป้องกันน้ำล้นตลิ่งแม่น้ำปิง ในเขตรับผิดชอบ โดยจัดสร้างกำแพงกั้นน้ำแบบติดตั้ง จัดเตรียมกระสอบทราย สร้างคันดินริมแม่น้ำ ตั้งสถานีสูบน้ำขนาดใหญ่ จัดเตรียมเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ จัดเตรียมเครื่องสูบน้ำหาบหาม และดำเนินการขุดลอกคู ลำเหมือง

- โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่
         จัดเตรียมรูปแบบพนังกั้นน้ำแบบติดตั้งชั่วคราว เพื่อเสริมและสนับสนุนเทศบาลนครเชียงใหม่ในการป้องกันน้ำล้นตลิ่งแม่น้ำปิง - องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พิจารณาเสริมระบบป้องกันน้ำล้นตลิ่ง แม่น้ำปิง ด้วยกระสอบทรายและพนังกั้นน้ำแบบติดตั้งชั่วคราว แก่เทศบาลนครเชียงใหม่ และองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเขตเทศบาลนครเชียงใหม่

- สำนักชลประทานที่ 1
         จัดทำแผนบริหารน้ำในเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลและเขื่อนแม่กวงอุดมธารา พร่องน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ต่ำสุด และติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อการพยากรณ์น้ำ รวมทั้งติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ ได้แก่ บริเวณปากคลองส่งน้ำสายใหญ่ และเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำปิง และฝั่งตะวันออกของแม่น้ำปิง

- สำนักงานขนส่งทางน้ำที่ 1
         ดำเนินการขุดลอกและปรับภูมิทัศน์แม่น้ำปิงและแม่น้ำสาขา ระยะทางรวม 22.025 กิโลเมตร รวมทั้งร่วมกับสำนักชลประทานที่ 1 ในการพิจารณาขุดลอกขยายทางน้ำ แม่น้ำปิงในเขตเทศบาลเมืองเชียงใหม่ มีจุดที่ได้กำหนดไว้ 7 จุด คือ

จุดที่ 1 บริเวณสะพานป่าตันถึงวัดฟ้าฮ่าม
ปัจจุบันมีความกว้างประมาณ 75 -86 เมตร สภาพส่วนใหญ่เป็นตะกอนดิน ระยะที่จะดำเนินการมีความยาวประมาณ 1 กิโลเมตร

จุดที่ 2 บริเวณสะพานรัตนโกสินทร์ถึงหน้าเทศบาลนครเชียงใหม
ปัจจุบันมีความกว้างประมาณ 52-84 เมตร สภาพส่วนใหญ่เป็นตะกอนดิน ไม่มีอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ระยะทางที่จะดำเนินการมีความยาวประมาณ 500 เมตร

จุดที่ 3 บริเวณสะพานนครพิงค์ ถึงตลาดต้นลำไย
ปัจจุบันมีความกว้างประมาณ 72-88 เมตร สภาพพื้นที่มีบ้านเรือนและตะกอนดิน ระยะทางมีความยาวประมาณ 500 เมตร

จุดที่ 4 บริเวณโรงแรมเพชรงามถึงสะพานเหล็ก
ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินคดียังไม่ถึงที่สุด มีบริเวณที่จะสามารถดำเนินการได้ระยะทางยาวประมาณ 40-50 เมตร

จุดที่ 5 บริเวณวัดชัยมงคลถึงฝายท่าศาลา
ปัจจุบันมีความกว้างประมาณ 58-88 เมตร สภาพส่วนใหญ่เป็นตะกอนดิน ไม่มีสิ่งปลูกสร้างระยะทางมีความยาวประมาณ500 เมตร

จุดที่ 6 บริเวณโรงเรียนมงฟอร์ตประถมถึงสะพานเม็งราย
ปัจจุบันมีความกว้างประมาณ 54-86 เมตร ระยะทางที่จะดำเนินการมีความยาวประมาณ 1,300 เมตร

จุดที่ 7 บริเวณฝายหนองผื้งถึงสะพานตำรวจภูธร ภาค 5 วัดเจดีย์เหลี่ยม
มีความกว้างประมาณ 47-80 เมตร ความยาวประมาณ 1,500 เมตร


- แขวงการทางเชียงใหม่ / ทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม่
        
สำรวจเส้นทางที่อาจเกิดอุทกภัย เส้นทางที่อยู่ขวางทางน้ำ เส้นทางเลียบแม่น้ำ เส้นทางใกล้ภูเขา ทำการขุดลอกท่อ สะพาน กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ และรางระบายน้ำสองข้างทาง ดำเนินการประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขปัญหาระบายน้ำด้านท้ายน้ำ

- อำเภอ / กิ่งอำเภอ
         จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัย วาตภัย และโคลนถล่ม อำเภอ/กิ่งอำเภอ ตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงภัย และพื้นที่ปลอดภัย จุดติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำฝนและไซเรนเตือนภัยแบบมือหมุน จัดเตรียมกำลังคน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องสูบน้ำและเครื่องในการบรรเทาภัย แก้ไขปัญหาเส้นทางขวางทางน้ำ สำรวจพื้นที่รองรับน้ำ ขุดลอกคูคลอง และแหล่งน้ำ

มาตรการที่ 2 การเตรียมพร้อมรับภัย
         ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ ศูนย์อุทกวิทยาและบริการน้ำ หน่วยวิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติ แจ้งศูนย์ขับเคลื่อนและติดตามระดับจังหวัด (Operation Room) รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น และส่วนกลาง พร้อมกับแจ้งเตือนภัยผ่านสื่อมวลชน วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ อินเทอร์เน็ต SMS บอร์ดไฟวิ่ง ศูนย์อำเภอ/กิ่งอำเภอ/เทศบาล ส่วนราชการ และภาคเอกชน

มาตรการที่ 3 การจัดการในภาวะฉุกเฉิน
         ให้ศูนย์ขับเคลื่อนและติดตามระดับจังหวัด (Operation Room) เป็นศูนย์บัญชาการกลางในการสั่งการ ประสานหน่วยงาน พลเรือน ทหาร และเอกชน ช่วยเหลือผู้ประสบภัย และการอพยพราษฎร ตามแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัด อำเภอ/กิ่งอำเภอ และเทศบาล รวมทั้งการสอดส่องดูแลและป้องกันการโจรกรรมทรัพย์สิน

มาตรการที่ 4 การจัดการหลังเกิดภัย
         การช่วยเหลือผู้ประสบภัย และการฟื้นฟู ฯ - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - จากงบประมาณเงินทดรองราชการช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน ฯ - ให้ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ ฯ เป็นศูนย์กลางในการจัดการเรื่องสิ่งของบริจาค การระดมกำลังคนและเครื่องมือในการฟื้นฟู และทำความสะอาดหลังเกิดภัยน้ำท่วม โดยมุ่งทำให้ทุกอย่างกลับสู่ภาวะปกติที่สุด  หน่วยวิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-942010