cendru logo back to mainpage เนื้อหาเว็บในหน้านี้ได้มีการปรับปรุงและย้ายไปที่ http://cendru.eng.cmu.ac.th/cmflood ข้อมูลในหน้านี้ถูกเก็บไว้เป็นกรุข้อมูลเท่านั้น
หน่วยวิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หน้าแรก ข่าว แผนที่เวปไซด์ ติดต่อ เข้าสู่ระบบ
  เกี่ยวกับโครงการฯ
    ความเป็นมาของโครงการฯ
    โครงสร้างของระบบการพยากรณ์
    รายละเอียดโครงการ
  สภาพแวดล้อมทั่วไป
    ลักษณะทั่วไปของพื้นที่ลุ่มน้ำ
    สถานีระบบโทรมาตร
    สถิติภูมิอากาศ
    ลักษณะทั่วไปพื้นที่เมืองเชียงใหม่
    สถานการณ์น้ำท่วมในอดีต
  การเตรียมรับสถานการณ์น้ำท่วม
    คู่มือรับสถานการณ์น้ำท่วม
    การป้องกันน้ำไหลเข้าบ้าน
    การวางพนังกั้นน้ำ,กระสอบทราย
    คู่มือการใช้กระสอบทราย
    ตำแหน่งที่วางกองทราย
    ตำแหน่งที่จอดรถ
    ตำแหน่งเครื่องสูบน้ำ
  การเตือนภัยน้ำท่วม
  ในเขตพื้นที่เมืองเชียงใหม่
    อินเตอร์เนต
    หอเตือนภัย
    บอร์ดไฟวิ่ง
    เครื่องมือวัดน้ำฝนและไซเรน
    รถกระจายข่าว
    วิทยุ
    หลักระดับน้ำท่วม
   สัญลักษณ์ของการเตือนภัย
   และแหล่งช่วยเหลือ
  แผนงานการป้องกันน้ำท่วม
  ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    แผนงานป้องกันของหน่วยงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดเชียงใหม่ (ปภ.)
    งานขุดขยายแม่น้ำปิงและต่อสะพาน
บริเวณสำนักงานตำรวจภูธรภาค 5
    งานแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
กรณีถนนขวางทางน้ำ
  การแก้ไขปัญหาการบุกรุกน้ำปิง
    จุดวิกฤติ
    การรื้อถอนที่ดำเนินการไปแล้ว
    การขุดลอกแม่น้ำปิง
  การบริหารจัดการน้ำท่วม
    มาตรการบริหารจัดการน้ำท่วม
    ข้อดีและข้อเสียของการใช้
มาตรการบริหารจัดการน้ำท่วม
  ข้อมูลทางกายภาพแม่น้ำปิง
    แปลนรูปตัดแม่น้ำปิง
    บริเวณตัวเมืองเชียงใหม่
    เส้นชั้นความสูงแม่น้ำปิง


Download
หนังสือคู่มือรับสถานการณ์น้ำท่วม
    หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    จังหวัดเชียงใหม่
    ป้องกันภัย (ปภ.) จ.เชียงใหม
    อุทกวิทยาฯภาคเหนือตอนบน
    อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
    ศูนย์ปฏิบัติการน้ำท่วมเชียงใหม่

งานแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกรณีถนนขวางทางน้ำ (แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 2 สำนักทางหลวงที่ 1)


งานแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเมืองเชียงใหม่
ดำเนินการโดย แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 2 : สำนักทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) : กรมทางหลวง


ที่ ลักษณะงาน ทางหลวง
หมายเลข
ชื่อสายทาง กม. ดำเนินการ ปริมาณงาน วงเงิน
งบประมาณ (ล้านบาท)
ผู้รับจ้าง สถานะความก้าวหน้า
1 งานถนนขวางทางน้ำ
(การก่อสร้างระบบระบายน้ำ)
107

ต่อเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ควบคุม กม.30+904 กม.24+775 - กม.25+200

1 แห่ง 2.917 หจก.จิรังกรณ์ ก่อสร้าง อยู่ระหว่างโอนจัดสรรงบประมาณ
2 งานถนนขวางทางน้ำ
(การก่อสร้างท่อเหลี่ยมแทนท่อกลมเดิม)
121 แยกทางหลวงหมายเลข 108 - เลี่ยงเมืองเชียงใหม่รอบนอก กม.0+944
- กม. 6+686 (เป็นแห่งๆ)
7 แห่ง 7.494 บ.เชียงใหม่ณัฐพล อยู่ระหว่างโอนจัดสรรงบประมาณ
3 งานถนนขวางทางน้ำ
(การรื้อถอนสิ่งกีดขวางในลำน้ำ)
107 ต่อเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ควบคุม กม.30+904 กม.17+942 1 แห่ง 0.270 แขวงฯ เชียงใหม่ 2 ดำเนนการเอง อยู่ระหว่างโอนจัดสรรงบประมาณ
4 งานแก้ไขปัญหาอุทกภัย
(การก่อสร้างท่อเหลี่ยมแทนท่อกลมเดิม)
1317 แยกทางหลวงหมายเลข 11 - (เชียงใหม่) บ้านสหกรณ์ กม.4+437
- กม. 6+750 , กม. 7+316
3 แห่ง 2.845 บ.ทุนทรัพย์พัฒนา อยู่ในระหว่างก่อสร้าง
ผลงาน 26.345%
5 งานแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเมืองเชียงใหม่
(งานต่อขยายความยาวสะพาน)
1141 แยกทางหลวงหมายเลข 11 อ้อมเมืองเชียงใหม่ด้านใต้
- กม. 3+935
3 แห่ง 70.00 บ.ซิพโก้จำกัด (มหาชน) อยู่ในระหว่างก่อสร้าง
เสริมความแข็งแรงของต่อม่อ
ผลงาน40.00%
รวม 5 โครงการ 83.526  

   1. ก่อสร้างระบบระบายน้ำ












   2. ก่อสร้างระบบระบายน้ำ









   3. งานรื้อถอนสิ่งกีดขวางทางน้ำ ถนนสาย 107 กม. 17+942







   4. ก่อสร้างระบบระบายน้ำ
















  หน่วยวิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-942010