cendru logo back to mainpage เนื้อหาเว็บในหน้านี้ได้มีการปรับปรุงและย้ายไปที่ http://cendru.eng.cmu.ac.th/cmflood ข้อมูลในหน้านี้ถูกเก็บไว้เป็นกรุข้อมูลเท่านั้น
หน่วยวิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หน้าแรก ข่าว แผนที่เวปไซด์ ติดต่อ เข้าสู่ระบบ
  เกี่ยวกับโครงการฯ
    ความเป็นมาของโครงการฯ
    โครงสร้างของระบบการพยากรณ์
    รายละเอียดโครงการ
  สภาพแวดล้อมทั่วไป
    ลักษณะทั่วไปของพื้นที่ลุ่มน้ำ
    สถานีระบบโทรมาตร
    สถิติภูมิอากาศ
    ลักษณะทั่วไปพื้นที่เมืองเชียงใหม่
    สถานการณ์น้ำท่วมในอดีต
  การเตรียมรับสถานการณ์น้ำท่วม
    คู่มือรับสถานการณ์น้ำท่วม
    การป้องกันน้ำไหลเข้าบ้าน
    การวางพนังกั้นน้ำ,กระสอบทราย
    คู่มือการใช้กระสอบทราย
    ตำแหน่งที่วางกองทราย
    ตำแหน่งที่จอดรถ
    ตำแหน่งเครื่องสูบน้ำ
  การเตือนภัยน้ำท่วม
  ในเขตพื้นที่เมืองเชียงใหม่
    อินเตอร์เนต
    หอเตือนภัย
    บอร์ดไฟวิ่ง
    เครื่องมือวัดน้ำฝนและไซเรน
    รถกระจายข่าว
    วิทยุ
    หลักระดับน้ำท่วม
   สัญลักษณ์ของการเตือนภัย
   และแหล่งช่วยเหลือ
  แผนงานการป้องกันน้ำท่วม
  ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    แผนงานป้องกันของหน่วยงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดเชียงใหม่ (ปภ.)
    งานขุดขยายแม่น้ำปิงและต่อสะพาน
บริเวณสำนักงานตำรวจภูธรภาค 5
    งานแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
กรณีถนนขวางทางน้ำ
  การแก้ไขปัญหาการบุกรุกน้ำปิง
    จุดวิกฤติ
    การรื้อถอนที่ดำเนินการไปแล้ว
    การขุดลอกแม่น้ำปิง
  การบริหารจัดการน้ำท่วม
    มาตรการบริหารจัดการน้ำท่วม
    ข้อดีและข้อเสียของการใช้
มาตรการบริหารจัดการน้ำท่วม
  ข้อมูลทางกายภาพแม่น้ำปิง
    แปลนรูปตัดแม่น้ำปิง
    บริเวณตัวเมืองเชียงใหม่
    เส้นชั้นความสูงแม่น้ำปิง


Download
หนังสือคู่มือรับสถานการณ์น้ำท่วม
    หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    จังหวัดเชียงใหม่
    ป้องกันภัย (ปภ.) จ.เชียงใหม
    อุทกวิทยาฯภาคเหนือตอนบน
    อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
    ศูนย์ปฏิบัติการน้ำท่วมเชียงใหม่

สภาพแม่น้ำปิงเขตเมืองเชียงใหม่

ตื้นเขิน


ถูกบุกรุก


การดำเนินการขุดลอกและแก้ไขปัญหาการบุกรุกแม่น้ำปิง
ในเขตเมืองเชียงใหม่        คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนระดับจังหวัด ได้มีมติในที่ประชุม เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2549 มอบหมายให้ สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่และสำนักงานการขนส่งทางน้ำที่ 1 สาขาเชียงใหม่ เป็นผู้ดำเนินการกำหนดขอบเขตระยะขุดลอก 90 เมตร และสำนักงานการขนส่งทางน้ำฯ เป็นผู้กำหนดจุดขุดลอกระยะเร่งด่วนที่สามารถดำเนินการได้ทันที ในพื้นที่ 7 จุดวิกฤติ ตามมติของคณะกรรมการป้องกันการบุกรุกที่ดินของรัฐ (กบร.) โดยใช้เครื่องมือ เครื่องจักร แบบบูรณาการของหน่วยงานทุกภาคส่วน และเทศบาลนครเชียงใหม่เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการ
        เพื่อจะได้นำไปกำหนดในรายละเอียดเป็นแผนการดำเนินงานร่วมกันอีกครั้ง ในวันที่ 11 สิงหาคม 2549 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม เทศบาลนครเชียงใหม่

แก้ไขปัญหาการบุกรุกแม่น้ำปิงในเขตเมืองเชียงใหม่ในพื้นที่ 7 จุดวิกฤติ

    ช่วงที่ 1 สะพานป่าตันถึงสะพานรัตนโกสินทร์ (1.1km.)

    ช่วงที่ 2 สะพานรัตนโกสินทร์ถึงสะพานนครพิงค์ (0.9km.)

    ช่วงที่ 3 สะพานนครพิงค์ถึงโรงแรมเพชรงาม(1.2km.)

    ช่วงที่ 4 โรงแรมเพชรงามถึงวัดชัยมงคล (0.4km.)

    ช่วงที่ 5 วัดชัยมงคลถึงโรงเรียนมงฟอร์ตประถม (1.2km.)

    ช่วงที่ 6 โรงเรียนมงฟอร์ตประถมถึงฝายหนองผึ้ง(1.0km.)


    ช่วงที่ 7 ฝายหนองผึ้งถึงวัดเจดีย์เหลี่ยม(1.4km.)
จุดที่ 2 หน้าเทศบาลนครเชียงใหม่

จุดที่ 3 ท้ายสะพานเหล็ก

จุดที่ 4 โรงแรมเพชรงาม

จุดที่ 5 หลังวัดชัยมงคล

จุดที่ 6 หน้า โรงแรมเชอราตัน

จุดที่ 7 สะพานตำรวจ ภาค5


  หน่วยวิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-942010