cendru logo back to mainpage เนื้อหาเว็บในหน้านี้ได้มีการปรับปรุงและย้ายไปที่ http://cendru.eng.cmu.ac.th/cmflood ข้อมูลในหน้านี้ถูกเก็บไว้เป็นกรุข้อมูลเท่านั้น
หน่วยวิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หน้าแรก ข่าว แผนที่เวปไซด์ ติดต่อ เข้าสู่ระบบ
  เกี่ยวกับโครงการฯ
    ความเป็นมาของโครงการฯ
    โครงสร้างของระบบการพยากรณ์
    รายละเอียดโครงการ
  สภาพแวดล้อมทั่วไป
    ลักษณะทั่วไปของพื้นที่ลุ่มน้ำ
    สถานีระบบโทรมาตร
    สถิติภูมิอากาศ
    ลักษณะทั่วไปพื้นที่เมืองเชียงใหม่
    สถานการณ์น้ำท่วมในอดีต
  การเตรียมรับสถานการณ์น้ำท่วม
    คู่มือรับสถานการณ์น้ำท่วม
    การป้องกันน้ำไหลเข้าบ้าน
    การวางพนังกั้นน้ำ,กระสอบทราย
    คู่มือการใช้กระสอบทราย
    ตำแหน่งที่วางกองทราย
    ตำแหน่งที่จอดรถ
    ตำแหน่งเครื่องสูบน้ำ
  การเตือนภัยน้ำท่วม
  ในเขตพื้นที่เมืองเชียงใหม่
    อินเตอร์เนต
    หอเตือนภัย
    บอร์ดไฟวิ่ง
    เครื่องมือวัดน้ำฝนและไซเรน
    รถกระจายข่าว
    วิทยุ
    หลักระดับน้ำท่วม
   สัญลักษณ์ของการเตือนภัย
   และแหล่งช่วยเหลือ
  แผนงานการป้องกันน้ำท่วม
  ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    แผนงานป้องกันของหน่วยงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดเชียงใหม่ (ปภ.)
    งานขุดขยายแม่น้ำปิงและต่อสะพาน
บริเวณสำนักงานตำรวจภูธรภาค 5
    งานแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
กรณีถนนขวางทางน้ำ
  การแก้ไขปัญหาการบุกรุกน้ำปิง
    จุดวิกฤติ
    การรื้อถอนที่ดำเนินการไปแล้ว
    การขุดลอกแม่น้ำปิง
  การบริหารจัดการน้ำท่วม
    มาตรการบริหารจัดการน้ำท่วม
    ข้อดีและข้อเสียของการใช้
มาตรการบริหารจัดการน้ำท่วม
  ข้อมูลทางกายภาพแม่น้ำปิง
    แปลนรูปตัดแม่น้ำปิง
    บริเวณตัวเมืองเชียงใหม่
    เส้นชั้นความสูงแม่น้ำปิง


Download
หนังสือคู่มือรับสถานการณ์น้ำท่วม
    หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    จังหวัดเชียงใหม่
    ป้องกันภัย (ปภ.) จ.เชียงใหม
    อุทกวิทยาฯภาคเหนือตอนบน
    อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
    ศูนย์ปฏิบัติการน้ำท่วมเชียงใหม่

ผลการดำเนินการขุดลอกแม่น้ำปิงเร่งด่วน

จุดขุดลอกเร่งด่วนจุดที่ 1 บริเวณ ฝั่งตะวันออก ตรงข้ามโรงเรียนมงฟอร์ต แผนกประถม


จุดขุดลอกเร่งด่วนจุดที่ 1 บริเวณ ฝั่งตะวันออก ตรงข้ามโรงเรียนมงฟอร์ต แผนกประถม  (ก่อนขุด)
ก่อนขุด

จุดขุดลอกเร่งด่วนจุดที่ 1 บริเวณ ฝั่งตะวันออก ตรงข้ามโรงเรียนมงฟอร์ต แผนกประถม  (หลังขุด)
หลังขุด
พื้นที่ขุดลอกมีขนาดกว้าง 15 เมตร ยาว 300 เมตรลึก 3 เมตร ปริมาณดินขุด 13,500 ลูกบาศก์เมตร ดำเนินการโดยศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 7 (เชียงใหม่)

จุดขุดลอกเร่งด่วนจุดที่ 2  บริเวณฝั่งตะวันออก บริเวณเหนือสะพานเม็งราย

จุดขุดลอกเร่งด่วนจุดที่ 2 บริเวณฝั่งตะวันออก บริเวณเหนือสะพานเม็งราย (ก่อนขุด)
ก่อนขุด

จุดขุดลอกเร่งด่วนจุดที่ 2 บริเวณฝั่งตะวันออก บริเวณเหนือสะพานเม็งราย (หลังขุด)
หลังขุด

พื้นที่ขุดลอกมีขนาด กว้าง 10 เมตร ยาว 200 เมตร ลึก 3 เมตร ปริมาณดินขุด 6,000 ลูกบาศก์เมตร ดำเนินการโดยศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 7 (เชียงใหม่)

จุดขุดลอกบริเวณ สะพานเม็งราย

จุดขุดลอกบริเวณ สะพานเม็งราย (ก่อนขุด)
ก่อนขุด

จุดขุดลอกบริเวณ สะพานเม็งราย (หลังขุด)
หลังขุด  หน่วยวิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-942010